تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به آسم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 651

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-22-3_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: مراقبت از کودک مبتلا به آسم تنش زیادی برای والدین ایجاد می کند و به علت مزمن بودن، اثرات قابل توجه ای درکارکرد خانواده و کیفیت زندگی والدین دارد. لذا این پژوهش به منظور، بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محوربرکیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به آسم انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که با حضور 06 نفر از والدین کودکان مبتلا به آسم در قالب دو گروهآزمون و شاهد به صورت تصادفی انجام شد. 7 جلسه برنامه منطبق با مراحل الگوی توانمندسازی بر اساس نیازسنجی در طول چهار ماه در گروه آزمون به کار گرفته شد پس از چهار ماه اجرای برنامه، ابزار کیفیت زندگی مجددا در اختیار گروه آزمون وشاهد قرار گرفت و تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS/16 و آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندیافته ها: قبل از مداخله بین میانگین نمرات دانش، خودکارآمدی، عزت نفس و کیفیت زندگی گروه آزمون و شاهد اختلاف معناداری وجود نداشت. اما بعد از مداخله این اختلاف معنادار بودP<0/001همچنین تفاوت معناداری بین میانگین دانش خودکارآمدی، عزت نفس و کیفیت زندگی والدین گروه آزمون بعد از مداخله و چهار ماه بعد از آن وجود داشتP<0/001نتیجه نهایی: با توجه به موثر بودن الگو برکیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به آسم اجرای این الگو در سطح وسیع تر پیشنهاد می شود.

نویسندگان

فاطمه تیموری

مربی گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

فاطمه الحانی

دانشیار گروه پرستاری دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

انوشیروان کاظم نژاد

استاد گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران