تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس؛مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 539

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-22-2_007

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

بیماری مولتیپل اسکلروزیس ازشایع ترین بیماریهای ناتوان کننده ی سیستم اعصاب مرکزی است که سیرمزمن و طولانی داشته و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرارمیدهد مراقبت مستمر و مداوم دراین بیماری شایان توجه می باشد این مطالعه باهدف تاثیر مراقبت پیگیر برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد این پژوهش یک کارازمایی بالینی است واحدهای موردپژوهش 72بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان و انجمن مولتیپل اسکلروزیس همدان بودند که به روش جایگشت تصادفی دردوگروه زامون و کنترل قرارگرفتند کیفیت زندگی بیماران قبل و بعدازاجرای مراقبت پیگیر بااستفاده ازپرسشنامه استاندارد MSQoL-54 مورد بررسی قرارگرفت جهت انالیز داده ها ازازمون مجذور کای تی زوجی و تی مستقل و انالیز واریانس اندازه های تکراری و نرم افزار spss16استفاده گردید نتایج ازمون تحلیل واریانس بااندازه گیری تکراری برای مقایسه کیفیت زندگی بیماران درگروه ازمون قبل یک ماه و دوماه بعدازانجام مدل مراقبت پیگیر نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی درمراحل مختلف سنجش دارای تفاوت معناداری بایکدیگر بود باتوجه به عدم درمان قطعی بیماری مولتیپل اسکلروزیس اجرای مدلهای مراقبتی اثربخش مانند مدل مراقبت پیگیر میتواند درافزایش کیفیت زندگی این بیماران تاثیر مثبت داشته باشد

نویسندگان

مسعود خداویسی

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن درمنزل دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

فاطمه اشترانی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

ناهید محمدی

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن درمنزل دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

علی بیک مرادی

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن درمنزل دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران