میسان بکارگیری احتیاط های استاندارد پیشگیری از بیماریهای منتقله از طریق خون وترشحات توسط کارکنان زایشگاههای دولتی شهر همدان سال 1389

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-21-3_004

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

بکارگیری احتیاط های استاندارد بعنوان استراتژی مناسب درکنترل بیمارهای منتقله ازراه خون ضروری می باشد این مطالعه باهدف تعیین بکارگیری احتیاط هیا استاندارد پیشگیری ازبیماریهای منتقله ازطریق خون و ترشحات درزایشگاههای دولتی شهرهمدان انجام گرفته است این پژوهش ازنوع توصیفی مقطعی می باشد محیط پژوهش سه زایشگاه دولتی شامل فاطمیه تامین اجتماعی و ایت آلله بهاری بود شرکت کنندگان به روش سرشماری موردمطالعه قرارگرفتند تعداد شرکت کنندگان شامل 23 نفر ماما 34نفر دانشجوی مامایی و 15نفر پرسنل کمکی و درمجموع 72نفر بودند که همگی درسه زایشگاه شهرهمدان درزمان جمع اوری اطلاعات دربخش مربوطه مشغول به کاربودند جمع اوری اطلاعاتدردومرحله و دردوشیفت کاری جداگانه انجام گردید روش جمع اوری اطلاعات ازطریق مشاهده و ابزار گرداوری چک لیست می باشد نتایج بااستفادها زنرم افزار اماری SPSSنسخه 16 و ازامارتوصیفی توزیع فراوانی و میانگین به منظور تفسیر نتایج بدست آمده استفاده شد بکارگیری احتیاط های استاندارد توسط کارکنان ازسطح خوبی برخوردار نیست لذا ضروری است که درخصوص فراهم کردن امکانات اموزش درمورد بیماریهای منتقله ازطریق خون و انجام برسی های دوره ای چگونگی بکارگیری این احتیاط ها اقداماتی صورت گیرد

کلیدواژه ها:

استاندارد ، بیمارستان ها - کارکنان پزشکی ، بیماریهای واگیردار

نویسندگان

طیبه آرتیمانی

دانشجوی phd بیولوژی تولید مثل گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

مسعود خداویسی

استادیار پرستاری مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن درمنزل دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

فرزانه سلطانی

دانشجوی phd بهداشت باروری گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

زهرا امیدی

کارشناس مامایی