بررسی تأثیر آموزش شستشوی دست بعنوان استراتژی پیشگیری کننده از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بر دانص، نگرش و میزان تبعیت پرستاران بخش مراقبت های ویژه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-21-3_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

شستشوی دست ازساده ترین استراتژیهای پیشگیری کننده ازپنومونی مرتبط با ونتیلاتور است اما هنوز عده زیادی ازپرستاران شستشوی دست را برای پیشگیری ازپنومونی مرتبط با ونتیلاتور بااهمیت به حساب نمی آورند این مطالعه باهدف بررسی تاثیر موزش بردانش نگرش و تبعیت پرستاران ازاستراتژی شستشوی دست انجام گرفته است مطالعه ای نیمه تجربی بصورت سرشماری برروی 52پرستار بخش مراقبت های ویژه طراحی و اجرا گردید دانش نگرش و تبعیت پرستاران قبل و بعدازاجرای کارگاه اموزشی مبتنی برشواهد شستشوی دست بعنوان استراتژی پیشگیری کننده ازپنومونی مرتبط با ونتیلاتور درماه های اول و سوم بااستفاده ازپرسشنامه و فهرست وارسی محقق ساخته مورد سنجش و بانرم افزار اماری SPSS نسخه 16 و انالیز داده های تکراری موردتجزیه وتحلیل گردید برنامه های اموزشی کوتاه مدت درمورد شستشوی دست بعنوان استراتژی پیشگیری کننده ازپنومونی مرتبط با ونتیلاتور درقالب کارگاه اموزشی و بصورت مداوم درمحل کار پرستاران بخش مراقبت های ویژه میتواند دانش نگرش و تبعیت پرستاران را درمورد شستشوی دست افزایش دهد

نویسندگان

علی بیکمرادی

استادیارگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن درمنزل دانشگاه علوم پزشکی همدان ایران

داود مردانی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا سلطانیان

استادیار گروه امارحیاتی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مهناز خطیبان

استادیارگروه پرستاری مرکز تحقیقات مراقبت های مادروکودک دانشگاه علوم پزشکی همدان