بررسی و مقایسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی همدان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 739

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-21-1_008

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: ارزیابی فرایند سیستماتیک جمع آوری، آنالیز و تفسیر داده های حاصل از آن به منظور دستیابی به اهداف است. هدف ازاین مطالعه انجام و مقایسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی رشته پرستاری در دانشکده پرستاری مامایی است .روش کار : این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1387 در گروه های آموزشی رشته پرستاری انجام شد . ابتدا داده ها توسط چک لیستهای مشاهده ای جمع آوری شده و وضعیت هر گروه در رابطه با استانداردهای نه گانه تعیین شد . نتایح با استفاده ازنرم افزارSPSS نسخه 16 با تاکید بر آمارهای توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتیجه نهایی : وضعیت گروه های پرستاری بهداشت جامعه ،پرستاری داخلی جراحی ، پرستاری کودکان و پرستاری روانی و مدیریت برحسب امتیازات حاصل در ارزیابی درونی مطلوب بود. لیکن هر چهار گروه مورد بررسی باید به استانداردهای دانش آموختگان توجه بیشتری داشته باشند

نویسندگان

ناهید محمدی

مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرضیه حسنیان

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سیدرضا برزو

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان

رویا امینی

مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان