بررسی تاثیر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری به شیوه کاوشگری بر مهارت بکارگیری فرآیند پرستاری

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 613

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-21-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: آموزش بالینی موثر نیازمند استفاده از روشهایی است که توانایی ایجاد دانش و مهارت لازم را در دانشجویان داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بالینی به شیوه کاوشگری بر مهارت بکارگیری فرآیند پرستاری توسطدانشجویان پرستاری میباشد. روش کار: یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد با شرکت 38 دانشجوی پرستاری اجرا گردید. دانشجویان با استفاده ازنمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون ( 19 نفر) و کنترل ( 19 نفر) قرار گرفتند. پس ازاجرای پیش آزمون دانشجویان گروه کنترل با روش معمولی و گروه آزمون با روش تدریس کاوشگری، به مدت 10 روز تحت آموزش قرار گرفتند. در پایان کارآموزی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پنج چک لیست بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها ازآزمونهای تی مستقل و تی زوجی استفاده گردید.یافته ها: آموزش بالینی با دو روش معمولی و کاوشگری در ارتقای مهارت بکارگیری فرآیند پرستاری بطور کلی موثر استنتیجه نهایی: آموزش بالینی به شیوه کاوشگری در مهارت بکارگیری فرآیند پرستاری توسط دانشجویان پرستاری نسبت به روش معمولی موثرتر است. بنابراین، پیشنهاد می شود که از این روش در آموزش بالینی بیشتر استفاده شود

نویسندگان

خدایار عشوندی

مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان

سجاد پوریوسف

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی

علی بیکمرادی

مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان

محمدرضا یوسف زاده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا