ارتباط بین شاخص توده بدن و افزایش وزن مادر در دوران بارداری با محدودیت رشد داخل رحمی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 680

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-17-1_012

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : تعریف های متع ددی براساس صدک ها، انحراف معیار و میزان رشد، از عقب ماندگی رشد داخل رحمیIUGR Intrauterine growth retardation وجود دارد. بر اساس صدکIUGRبه صورت کمتر بودن وزن تخمینی جنین از صدک دهم تعریف میگردد. وزن هنگام تولد اثر تعیین کنندهای روی مراحل بعدی رشد و میزان مرگ نوزادان دارد. کاهشمرگ ومیر وناتوانیها وابسته به، پیشگیری از تولد نوزاد با وزن غیرطبیعی، تشخیصقبل از تولد و درمان زودرسعوامل موثر بر تغییر وزن میباشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنیBody Mass Index (BMI) مادر و روند افزایش وزن مادر باIUGRاست. روش کار : این مطالعه به صورت طولی می باشد. جامعه پژوهش در این مطالعه را زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستانهای بقیه الله (عج) ومریم درسال 88-87 تشکیل دادند. درمجموع 574 زن باردار بهصورت در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه رابطه بین BMI مادر در ابتدای بارداری، افزایش وزن مادر در طی حاملگی با IUGR مورد بررسی قرار گرفت. دادهها از طریق آزمون کای دو و مدل رگرسیون لجستیک تجزیهوتحلیل شدندنتیجهنهایی: زنانیکه میزان اضافه وزن آنان کمتر از حد نرمال بود میزانIUGR در آنها بیشتر گزارش شد. مادرانیکه BMI بالا دارند احتمال ابتلای آنان به IUGR کمتر است.

کلیدواژه ها:

اضافه وزن مادر ، شاخص توده بدنی ، عقب ماندگی رشد داخل رحمی

نویسندگان

شهیده جهانیان سادات محله

دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سعیده ضیائی

استاد گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس تهران

انوشیروان کاظم نژاد

استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران