میزان تبعیت دختران دبیرستانی شهر همدان از برنامه پنج نوبت مصرف میوه و سبزیجات: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JECH-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از ارکان تغذیه سالم مصرف 5 بار میوه و سبزیجات در روز می باشد با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر مصرف میوه و سبزیجات دردختران نوجوان،پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تبعیت دختران دبیرستانی از برنامه پنج نوبت مصرف میوه و سبزیجات براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی400 دانش آموز دختر دبیرستان های شهر همدان درسال تحصیلی 91-92 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در ابتدا شرکت کنندگان پرسشنامه مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده را تکمیل کردند، سپس در فاصله یک هفته بعد پرسشنامه BRFSS را تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزارSPSS-16 و با استفاده از آزمون های کای دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هآ: میزان مصرف میوه و سبزیجات توسط دانش اموزان دختر 3/4 بار در روز بود و بعد خانوار، تحصیلات مادر،شغل پدر، درآمد خانوار، نمایه توده بدنی و نوع مدرسه با مصرف میوه و سبزیجات رابطه معنی داری داشت(p<0/05) قصد رفتاری 35 درصد از رفتار مصرف میوه و سبزیجات را پیش بینی می نمود همچنین هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و نگرش 31 درصد ازقصد رفتاری را پیش بینی می کردند. نتیجه گیری: مصرف میوه و سبزیجات در دانش اموزان دختر در حد توصیه شده نبود. تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند در طراحی مداخلات مصرف 5 بار میوه وسبزیجات جهت دانش آموزان دختر موثر باشد.

کلیدواژه ها:

میوه ، دانش آموزان ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، سبزیجات

نویسندگان

بابک معینی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

ملیحه طاهری

کارشناس ارشد آموزش بهداشت،گروه بهداشت عمومی و پرستاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

دکتری تخصصی آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

علی اصغر وحیدی نیا

دکتری تخصصی تغذیه، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران