مقایسه تزریق پلاسمای غنی از پلاکت در ترکیب با چربی اتولوگوس با تزریق چربی اتولوگوس در گردن مثانه برای درمان بی اختیاری ادراری استرسی در زنان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: عربی
مشاهده: 708

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRU-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: بی اختیاری ادراری به معنی خارج شدن بدون کنترل ادرار از مثانه بوده و در میان انواع بیاختیاری ادراری شیوع بی اختیاری استرسی بیشتر از دیگر انواع بی اختیاری ادراری می باشد و اینمسئله هزینه های اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. ما در این مطالعه به بررسی و مقایسه تأثیرتزریق ترانس یورترال پلاسمای غنی از پلاکت به همراه چربی اتولوگوس با تزریق چربی اتولوگوسدر درمان بیماران مبتا به بی اختیاری استرسی ادرار در درمانگاه بی اختیاری ادراری بیمارستان شهیدبهشتی همدان می پردازیم.مواد و روش ها: در این مطالعه تمام بیماران واجد شرایط از تاریخ 1/ 7/ 91 تا 29 / 12 / 91 که تعدادآ نها طبق آمار سا لهای قبل 30 نفر تخمین زده م یشد وارد شدند .در تمام بیماران بررسی محتوایچربی گردن مثانه توسط MRI انجام شد و ALPP توسط مطالعات اورودینامیک اندازه گیری شد ومیزان علایم بیماران با پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و در پایان کلیه تجزیه و تحلیل ها برایمقایسه نتایج در این دو گروه در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخهی 16 و با استفاده از آزمون آماری Paired t-test انجام گردید. سطح معنی داری کمتر از 05 / 0 در نظرگرفته شد.یافته ها: ضخامت قدامی - خلفی بافت چربی تزریق شده به همراه PRP در MRI و میزان ALPPافزایش معنی دار یافت و علایم بیماران بر اساس یافته های پرسشنامه بهبود چشم گیر داشت.نتیجه گیری: با توجه به جنبه های مختلف مطالعه ی ما از قبیل شدت بی اختیاری ادرار با توجهبه پرسشنامه، تغییرات ضخامت بافت چربی با استفاده از MRI در مقطع سا جیتال، تغییرات ALPP بااستفاده از یورو دینامیک و عوارض ایجاد شده ی ناشی از درمان، نتایج بدست آمده امیدوار کننده بودهو به نظر می رسد که یکی از انتخاب های درمانی قابل پیشنهاد به بیماران باشد.

کلیدواژه ها:

پلاسمای غنی از پلاکت ، چربی اتولوگوس ، نقطه نشت فشار شکمی ، بی اختیاری استرسی

نویسندگان

محمدعلی امیرزرگر

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مسعود جعفری

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

بهروز محمدی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

عباس مرادی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران