اثرات کوتاه مدت نرمش‌های بین‌ کار بر روی ناراحتی اسکلتی- عضلانی و تغییرات پوسچر در مشاغل نشسته و کار با پایانه‌های دیداری (VDU)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,089

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_31

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

طی سالهای اخیر تعدادی از برنام ههای نرمشی برای کاربران کامپیوتر جهت بهبود حرکات و کاهش ناراحتی اسکلتی- عضلانی رایج شده است. اثر بخشی این برنام هها بندرت مورد آزمایش قرار گرفته است. نویسندگان، این فرضیه که انجام منظم و کوتاه مدت (کمتر از 10 روز) نرم شها در یک ایستگاه کاری م یتواند باعث کاهش ناراحتی اسکلتی- عضلانی و افزایش حرکت روی صندلی (In Chair Movement) شود را مورد آزمایش قرار داد هاند. 11 منشی اپراتور ( 8 زن و 3 مرد) داوطلب شدند. این نفرات در تاریخچة پزشکی اخیر خود هیچ مشکل اسکلتی- عضلانی نداشتند.حرکت روی صندلی (ICM) از طریق ردیابی مرکز فشار روی سطح نشیمن صندلی که دارای پوشش حساس به فشار است انداز هگیری شد. با استفاده از Body Map هم امتیاز ناراحتی اسکلتی- عضلانی در نقاط مختلف بدن انداز هگیری شد .(Body Part Discomfort Scale- BPDS) در این تحقیق از بازنگری یک برنامة نرمشی استفاده شد. اپراتورها برای 3 الی 5 روز کاری و هر روز2مرتبه (قبل و بعد از نرمش) بمدت 2 ساعت مورد آزمایش قرار گرفتند ICM طی 3 دورة 15 دقیقه ای (شروع تست، پایان ساعت اول و پایان ساعت دوم) انداز هگیری شد. ناراحتی اسکلتی- عضلانی هم از (شروع تست، پایان ساعت اول و پایان ساعت دوم) اندازه گیری شد. ناراحتی اسکلتی- عضلانی هم از طریق BPDS در دقیقه های 30،60 و 120 از هر آزمون انداز هگیری شد.زمانی که شرکت کنندگان نرم شها را انجام م یدادند ICM در زمان شروع و ساعت 1 بیشتر بود و ناراحتی در زمان شروع، ساعت 1 و ساعت 2 کمتر مشاهده شد. زمانی که نرم شها انجام نم یشدند ناراحتی اسکلتی- عضلانی شرکت کنندگان با گذشت زمان بیشتر می شد. انجام نرم شهای بی نکار بوسیله اپراتوهای پایان ههای دیداری (Video Display Units) به کاهش کوتاه مدت ناراحتی اسکلتی- عضلانی و کاهش بیحرکتی پوسچرال منجر شد. این نتایج نشان میدهد که نرم شهای بی نکار م یتواند مفید باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهرام صیادلی

کارشناسی ارگوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی