ارزیابی موفقّیت پروژه ها با تبیین یک رویکرد گونه شناسی نوین

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,039

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC02_087

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1384

چکیده مقاله:

میزان سرمایه گذاری های بخش های پیشتاز کشور برای اجرای پروژ هها (همانند: نفت، گاز، پتروشیمی، آب و انرژی) نشان میدهد که امروزه ارتقای ظرفیتهای مدیریت پروژه در کشور، اهمیتی مضاعف یافت هاست. پژوهش حاضر به منظور مطالعة دقیق دلایل موفقیت و شکست پروژه ها، همچنین معرفی مدلی کاربردی برای تعیین عوامل موثر بر توفیق آن ها انجام شد هاست. گرچه بررسی علل موفقّیت و شکست پروژه ها، موضوع بسیاری از مطالعات محقّقین بوده اما تاکنون درخصوص ارایة فهرست جامعی از این علل، هیچ اجماعی حاصل نشده است. در این مقاله، یک رویکرد گون هشناسی برحسب نوع پروژه (Project specific) معرف یشده که بر پایة عوامل چند بعدی (Multi-dimensional factors) برای ارزیابی موفقّیت پروژه، ه مچنین استفاده از تحلیل آماری چندمتغیره (Multivariate statistical analysis method) می باشد. در گونه شناسی حاضر، پروژ هها برحسب "عدم قطعیت فن آوری "(Technological uncertainty) در مرحلة آغازین آن ها و محدودة سامانة (System scope) خود یعنی موقّعیت آن ها در نردبان سلسل همراتب سامانه ها و زیرسامان هها، طبقه بندی شده اند. برای هریک از 121 پروژهای که در این جستار مطالعه شده، 360 متغیر مدیریتی و 13 معیار موفقّیت شناسایی شد هاست. استفاده از تعداد زیادی داده های تفصیلی و به کارگیری روشهای چند متغیره مانند تحلیل رابطةمنطقی (Canonical correlation analysis) و رو شهایی چون ،Eigenvector موجب شناسایی تعامل میان متغیرهای مدیریتی و موفقّیت پروژه شده و منظرهایی که در دیگر پژوهشها مورد تحلیل قرارنگرفته، نیز معرفی شده است. ضمن اینکه برخی از یافته ها که سازگار با پژوهش های قبلی است، مؤید صحت نتایج به دست آمده و جامعیت گونه شناسی معرفی شده در این مقاله م یباشد که برای اولین بار در کشور مطرح م یگردد. ارزیابی متغیرهای مدیریتی و تاثیر آن روی موفقّیت پروژه ها، گامی به جلو برای تعریف یک نظریة گونه شناسی مناسب برای پروژه ها (Typological types of projects) خواهد بود

نویسندگان

وحید مرندی

دفتر ارزیابی و بهبود رو شها e-cxo Incorporation

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - 15 اسفند ماه 1384 / 2006 6 - 5 ...
 • - 15 اسغند ماه 1384 / 2006 6 - 5 ...
 • - 15 اسفند ماه 1384 / 2006 6- 5 March ...
 • - 15 اسفند ماه 1384 / 2006 6- 5 March ...
 • Pinto.J.K, Slevin, D.P., 1987, Critical factors in successful project i ...
 • Pinto.J.K, Slevin, D.P., 1988, Project Success: definitions an measurement techniques, ...
 • Dewar.R.D, Dutton, J.E, 1986, The adoption of radical and incremental ...
 • Damanpour.F, 1991, Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants ...
 • Pinto.J.K, Covin.J.G., 1989, Critical factors in project implementatio n : ...
 • Shenhar.A.J, 1993, From low to high-tech project management, R&D Mangement, ...
 • Shenhar.A.J, 2001, One size does not fit all projects: exploring ...
 • Shenhar.A.J, Dvir.D, 1996, Toward a typological theory of project management, ...
 • Doty.H.D, Glick.W.H, 1994, Typologies as aunique from of theory builing: ...
 • Blalock. H.M.Jr, 1989, Theory construction: from Verbal to Mathematical Formulations, ...
 • 1 _ Whetten.D.A, 1989, What constitutes a theoritical contribution, Academy ...
 • Cooper. R.G, Klein schmidt.E.J, 1987, Success factors in product innovation, ...
 • Dvir.D, Shenhar.A.J, 1992, Measuring the Success of technology based strategic ...
 • 4. Anderson .T.W, 1974, An introduction to Multivariate Statistical Analysis, ...
 • 5 .Lipovesetky.S, Tishler.A, 1994, Linear methods _ multimode data analysis ...
 • Rao.C.R, 1973, Linear Statistical Inference and its Application, John Wiley ...
 • Van de Ven. A.H., Drazin.R, 1985, The concept of fit ...
 • Godman.P.S, Pennings.J.M, 1977, New Perspectives on organizational effectiveness, San Francisco: ...
 • Pfeffer.J, Salancik.CG.R, 1978, The External Control of Organ izations, _ ...
 • Baker.N.B, Murphy.C.D, Fisher.D, 1988, Factors affecting project success. In Cleland.D.I, ...
 • Freeman.M, Beale.P, 1992, Measuring Project success, Project Maunagement Journal, 23, ...
 • Pinto.J.K, Mantel, S.J., 1990, The cause of project Failure, IEEE ...
 • Paolini.A. Jr., Glaser.M.A, 1977, Product selection methods to pick winners, ...
 • Ansoff.I.H, 1965, Corporate Strategy an analytical Approach to Business Policy ...
 • Andrews.K.R, 1971, The concept of corporate Strategy, Homewood IL: Irwin. ...
 • Porter.M.E, 1980, Competitive Strategy, New York: The Free Press. ...
 • Rothwell.R, Freeman.C, Horsley.A, Jervis.V.T.P, Robertson.A.B, Townsend.J, 1974, SAPPHO updated- Project ...
 • Cooper.R.G, 1983, A process model for industrial new product developement, ...
 • Maidique.M.A, Zirger.B.j, 1984, A study of success and failure in ...
 • 1 . MacMillan.I.C, Hambrick.D.C, Day.D.L, 1982, The product portfolio and ...
 • Dvir.D, Segev.E, Shenhar.A.J, 1993, Technology's varying impact on the Success ...
 • Murphy.D.C, Baker.B.N, Fisher.D, 1974, Determinants of project Success, NSF Report ...
 • Rubin stein.A.M, Chakrabarti .A.K, O'Keefe.R.D, Sounder.W.E, Young.H.C, 1976, Factors influencing ...
 • Slevin, D.P., Pinto.J.K, 1986, The project implementation profile: new tool ...
 • Might.R.J, Fischer.W.A, 1985, The role of Structural factors in determining ...
 • Katz.R, Tushman.M.L, 1981, An investigation into the managerial roles and ...
 • Roberts.E.B, Fusfeld.A.R, 1981, Stuffing the innovative technology base organization, Sloan ...
 • Allen.T.J, Lee.D.M.S, Tushman.M.L, 1980, R&D performance as afunction of internal ...
 • Larson.E, Gobeli.D, 1985, Project management structure: is there a common ...
 • .Thamhain.H.J, Wilemon.D.L, 1987, Building high perfoming project teams, IEEE Transactions ...
 • Tubig.S.B, Abeti.P.A, 1990, Varibles influencing the performance of defence R&D ...
 • .Chan.D.W.M, Kumaraswamy .M .M, 1996, A comparative study of causes ...
 • Morris.P.W, 1988, Managing project interfaces _ key points for project ...
 • Cleland.D.I, King.W.R, 1983, System analysis and project management, New York: ...
 • B alachandra.R, Friar.J.H, 1997, Factors for success in R&D projects ...
 • .Harman.H.H. 1952, Madern Factor Analysis, 3rd ed., Chicago: University of ...
 • Timm.N.H, 1975, Multivariate Analysis with Application in Education and Psycology, ...
 • Heath.H, 1952, A factor analysis of women's measurements taken for ...
 • Rao.C.A, 1964, The use and Interpretation of Principal Component Analysis ...
 • Guttman.L, 1954, The principle components of scalable attributes, In Mathematical ...
 • Mardia.K.V, Kent.J.T, Bibby.J.M, 1979, Multivariate Analysis, London: Academic Press. ...
 • Fornell.C (ed.), 1982, A Second Generation of Multivariate Analysis, vol.1 ...
 • Green.P.E, 1978, Anualyzing Multivariate Data, Hindsale IL: The Dryden Press. ...
 • Cliff.N, Krus.D.J, 1976, Interpretation of canonical analysis: rotated versus unrotated ...
 • Cliff.N, 1987, Analyzing Multivariate Data, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. ...
 • Zaltman.G, Duncan.R.L, Holbek.J, 1973, Innovations and Organizations, New York: Wiley. ...
 • Burns.T, Stalker.G, 1961, The Management of Innovation, London: Tavistock. ...
 • B urgelman.R.A, 1983, A process model for internal corporate venturing ...
 • .Galbraith.J.R, 1982, designing the innovating organization, Organizationa l Dynamics, Winter, ...
 • Bart.C, 1988, Organizing for new product development, The Journual of ...
 • Tishler.A, Lipovesetky.S, 1996, Canonical correlation analysis for three data sets: ...
 • Tishler.A, Dvir.D, Shenhar.A.J, Lipovesetky. S, 1996, Identifying critical Success factors ...
 • Tishler.A, Lipovesetky .S, 2000, Modelling and forecasting with robust canonical ...
 • . Katz.R, Tushman.M .L, 1979, C ommunication patterns, project performance, ...
 • !. Little.A.D, 1981, Strategic Mangement of Technology, European Management Forum. ...
 • _ Tyre.M.J, Hauptman.O, 1992, Effectivaness of organizational responses to technological ...
 • _ Wheelwright.S .C, Clark.K.B, 1992, Revo lutionizing Product Development, New ...
 • نمایش کامل مراجع