روش های مختلف تخمین زمان و هزینه انجام فعالیت های عمرانی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,693

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC02_048

تاریخ نمایه سازی: 13 دی 1384

چکیده مقاله:

تخمین زمان و هزینه پروژه تابع شرایط کارگاه ساخت م ی باشد و شرایط خاص کارگاه و زمان اجرا نیز باید در محاسبات منظور گردند .در بحث رو ش های تخمین زمان و هزینه، روش آنالیز فعالی ت ها به عنوان یکی از ابزار دقیق تخمین کاربرد زیادی دارد . در کنار روش آنالیز از روش سه نقط ه ای جهت تخمین زمان و روش هزینه واحد جهت تخمین هزینه استفاده م ی گردد که نتایج دو روش تفاوت قابل توجهی دارند. در حدود 40 % نتایج دو روش تخمین هزینه مشابهت زیادی داشته و ن سبت هزینه روش آنالیز به روش هزینه تقریباً برابر 1 می باشد ودر 60 % باقی نتایج تفاوت ها زیاد م یباشند به طوریکه میانگین وزنی نتایج، میزان نسبت تخمین هزینه با روش آنالیز به روش هزینه واحد را 1,52 نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

هزینه واحد ، روش آنالیز هزینه و زمان ،

نویسندگان

محمد امینی رئوف

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

پرویز قدوسی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران