محاسبه وتحلیل پارامترهای لرزه خیزی درناحیه شمال غربی ایران

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,878

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_084

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

ایران بخشی ازبزرگترین ناحیة دگرریختی وهمگرائی زمین است که حاصل دگرریختی باوسعت سه میلیون کیلومترمربع پوستةقاره ای دراثربازشدگی دریای سرخ وحرکت به سوی شمال خاوری ورقةعربستان وبرخوردصفحات عربی واورازیاست.ازسوی دیگر ورقةهنددرحال حرکت به سوی شمال _شمال باختری به ( سمت صفحة ایران است .برآینداین دوحرکت سبب چرخش ورقةایران نسبت به اورازیا می شود . (جکسون وهمکاران_ ۱۹۹۰ یکی ازمهمترین رویدادهای این دگرریختی زمین لرزه می باشد.بررسی زمین لرزه های به وقوع پیوسته وکشف ارتباط آنها بازمین ساخت منطقه می تواندباعث شناخت استعدادلرزه خیزی مناطق مختلف کشورگردد.شناخت قابلیت لرزه خیزی وبدست اوردن پارامترهای حاصل اززلزله کمک شایانی درمقاوم سازی سازه هاجهت کاهش خسارات ناشی اززلزله به همراه دارد. لذا دراین مقاله سعی شده است تابابررسی خصوصیات سایزموتکتونیکی درناحیه شمال غرب ایران به مختصات، طول ۴۴ تا ۵۱ درجةشرقی وعرض ۳۴ تا ۴۰ درجةشمالی ،پارامترهای لرزه خیزی ( Mmax,Mmin ,λ , β ) درگسترةطرح بااستفاده ازنرم افزار(کیکو_سالیوال ۱۹۹۰ )محاسبه گرددو با توجه به نتایج حاصل ،پرخطرترین مناطق لرزه خیزدرگسترة طرح شناسائی گردیده ولزرم مطالعات دقیق ریزپهنه بندی لرزه ای ونیز ساخت وسازمقاوم ترواصولی تر جهت پیشگیری هرچه بیشتردرمقابل خطرات وعوارض احتمالی زلزله های آینده پیشنهادمی گردد.

نویسندگان

نوشین آقارشتی

محاسبه وتحلیل پارامترهای لرزه خیزی درناحیه شمال غربی ایران

مهدی زارع

عضوهیات علمی ورئیس پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله