فرایند تشکیل جبهه های میان مقیاس و مقایسه نتایج روشهای مختلف مطالعاتی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,406

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_054

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

مطالعات تشکیل جبهه ها به دو طریق انجام می شو1- مدلهای دینامیکی 2-مدلهای عددی. در ا ینجا نتایج دو روش فوق برای جبهه های میان مقیاس با استناد به سه مرجع مشخص با شرایط غیر یکسان برای روشهای یاد شده با یکدیگر مقایسه می شوند . در روش اول با استفاده از مدل تاوایی پتانسیلی صفر , برای جو با مرز زیرین صاف با در نظر گرفتن شرایط اولیه نا پای دار حاصل از میدان جرم و شرایط نهایی زمینگرد طی فرایند تنظیم زمینگرد، نا پیوستگی در میدان دمای پتانسیل رخ می دهدو جبهه تشکیل میشود در همین زمینه مدل دیگری ارایه می گردد که در آن با افزودن ناهمواری (کوه) در سطح زمین و ایجاد شرایط ناپایدار از طریق میدان دما , جبهه زایی را طی فرایند تنظیم زمینگرد مطالعه می کنند .در اینجا نیز جبهه زایی رخ میدهد ولی شرایط نهایی تعادل زمینگردی نمی باشد . در مقابل این دو نوع مدل دینامیکی , مساله تنظیم زمینگرد با استفاده از مدلی عددی برای دو نوع شرایط یاد شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نقطه مشترک روش اخیر با دو مدل قبلی وقوع جبهه زایی در حالت جو با مرز زیرین صاف و رسیدن به حالت نهایی تعادل زمینگردی می باشد از طرفی با افزودن شرایط کوهستانی در مرز پایینی واضافه نمودن اثر اصطکاک مدل عددی نه به تعادل زمینگردی می رسد و نه جبهه زایی اتفاق می ا فتد. حال دو سوال مطرح میشود: ١- آیا مدلهای عددی قادر به پیش بینی پدیده جبهه زایی میان مقیاس با شرایط واقعی می باشند؟ ٢- چه عاملی سبب میشود که با افزودن اثرات ناهمواری و اصطکاک در مدل عددی جبهه زایی رخ ندهد؟

نویسندگان

مجید مزرعه فراهانی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران