ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت مخابراتی توسعه دولت الکترونیک

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 630

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PETROICT04_032

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395

چکیده مقاله:

در سپتامبر سال 2000 ، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیهی هزاره را با چشمانداز، جهانی صلح آمیز و مرفه برای آینده، تصویب کردند و 189 کشور عضو متعهد شدند که اطمینان حاصل نمایند که مزایای فنآوری- های جدید بهویژه فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای همه قابلدسترس باشد. برهمین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی میزان آمادگی زیرساخت مخابراتی توسعه دولت الکترونیک برای ارائه خدمات به مشترکین شرکت گاز استان اردبیل است. در همین خصوص، شاخص زیرساخت مخابراتی توسعه دولت الکترونیک شامل پنج زیرشاخص؛ کاربران اینترنت، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک تلفن همراه (اشتراک موبایل) اشتراک پهن باند بیسیم و اشتراک پهن باند ثابت در بین شهروندان مشترک گازموردسنجش قرار گرفت. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شهروندان اردبیل و روش نمونهگیری ترکیبی از نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده و سیستماتیک است. با استفاده از فرمول کوکران 236 مشترک بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که بر اساس نظر خبرگان از روایی ظاهری و محتوایی برخوردار است. پایایی پرسشنامه نیز به روشهای ضریب همبستگی پیرسن و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی با استفاده نرمافزار SPSS بهکاررفته است. نتایج آماری توصیفی و استنباطی حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که، زیرساخت مخابراتی در سطح پایین در جامعه وجود دارد.

نویسندگان

اکبر خروشی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرائی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز،

هوشنگ تقی زاده

دانشیار، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران،

کیوان کیوان

مسئول سیستمهای کاربردی، شرکت گاز استان اردبیل، اردبیل، ایران،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • الوانی، سید مهدی و نورمحمد یعقوبی (1382)، مدیریت دولتی و ...
 • محب‌علی، امیرحسین؛ محمدرضا آیت‌اله‌زاده شیرازی، هانیه سادات بی‌ریایی و مونا ...
 • بر اساس آمار سال 1393 در استان اردبیل نسبت خانوارهای ...
 • و 4 آذر 1394 صر کز همایش های بین المللی ...
 • .[1393/12/27] <http ://www. itc. i r/porta ls/0/Egov_I RAN_20 _ 4_F ...
 • Almarabeh, Tamara & Amer AbuAli (2010), A General Framework for ...
 • npa n 1.u _ _ _ re/i ntradoc/grou ps/pu blic/docu ...
 • Dewa, Mohamed _ Irina Zlotnikova (2014), Citizens' Readiness for e-Govern ...
 • United Nations (2002), Benchmarking e-governmen! A Global Perspective, Assessing the ...
 • United Nations (2003), UN Global E-Goverhment Survey 2003, New York, ...
 • n pan3.u _ _ o reg/egovk b/en-u s/Reports/U N-E-Govern ment-Su ...
 • United Nations (2004), UN GLOBAL E-Government OVERNMEN READINESS REPORT 2004 ...
 • n pan3.u _ _ o rg/egovkb/en-u s/Reports/U N-E-Govern ment-Su rvev-2004> ...
 • United Nations (2005), UN Global E-government Readiness Report 2005 From ...
 • npa n3.u _ _ o re/egovkb/e _ -us/Reports/U N-E-Govern ment-Su ...
 • United Nations (2008), United Nations e-Gove rnment Survey 2008 From ...
 • npa n3.u _ _ o re/egovkb/e _ -us/Reports/U N-E-Govern ment-Su ...
 • United Nations (2010), United Nations E-Government Survey 2010 Leveraging e-government ...
 • n pan3.u _ _ o re/egovk b/en-u s/Reports/U N-E-Govern ment-Su ...
 • United Nations (2012), United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for ...
 • npa n3.u _ _ o re/egovkb/e n -us/Reports/U N-E-Govern ment-Su ...
 • United Nations (2014), United Nations E-Governmet Survey 2014 E-Government for ...
 • npa n3.u _ _ _ rg/egovkb/e _ -us/Reports/U N-E-Govern ment-Su ...
 • نمایش کامل مراجع