ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 380

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAE01_1536

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394

چکیده مقاله:

ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺯﻳﺪ ﻭ ﻻﺯﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﺍﻣﺮﻱ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﻮﺩ . ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻭ ، ﻫﺎ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺍﻧﺶ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ

نویسندگان

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺭﻭﺯﺑﻬﺎﻧﻲ

ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻱ ﺩﻛﺘرﻱ مﺪﻳرﻳت ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼمﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ تﺤﻘﻴﻘﺎﺕ تﻬرﺍن

مریم نیکجو کسبخی

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ مﺪﻳرﻳت ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ، مﻮﺳسﻪ ﺁمﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ ﻛرﺝ

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • دانشگاه پیام نور واحد نکا و شرکت علمی پژوهشی و ...
 • ابدالی م).بیتا .(مشکلات فعلی نظام ارزشیابی کارکنان .آموزش و پرورش ...
 • اخوان , پ &ه ..همکاران .(1389) .توسعه فرایندهای چرخه مدیریت ...
 • آذرمی بخ .(1389) قانون مدیریت خدمات کشوری .تهران :انتشارات فرآزما ...
 • دانشگاه پیام نور واحد نکا و شرکت علمی پژوهشی و ...
 • اصغری ج .(1388) .مبانی سازمان و مدیریت .انتشارات صفار اشراق. ...
 • امیرخانی با .(1384) .کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان ...
 • باختری بع .(1392) .مدیریت فناوری اطلاعات .موسسه فرهنگی و هنری ...
 • برگرون .ب .(1386) اصول مدیریت دانش) .م .انصاری Trans.) , ...
 • بهیان , م .(1384) .تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر ...
 • جعفری مقدم 0س .(1385) .مستد سازی تجربیات مدیران از دیدگاه ...
 • حسن زاده , م .(1384) .مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش ...
 • رضایی دولت آبادی , _ & مهرآذین, س. (1392). تحلیل ...
 • رضائیان وع .(1379) مبانی سازمان ومدیریت .تهران :انتشارات فرهنگ و ...
 • روبست بگ .روب , ا & ..رومهات , ک .(1385) ...
 • رئیسی وش .(1389) .مشکلات فعلی نظام ارزشیابی کارکنان و لزوم ...
 • سوهانگیر ع .(1364) .روند ارزشیابی .دفتر/ رزشیابی امور اداری و ...
 • دانشگاه پیام نور واحد نکا و شرکت علمی پژوهشی و ...
 • طبرسا رغ .(1378) .بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در ...
 • عارف ناد م, امیر خانی, ط, & سبحانی, م. (1391). ...
 • فایرستون ج ت& .مک الروی وم .(1386) .مباحث کلیدی در ...
 • فشارکی , م & .همکاران .(1389) .استخراج دانش از پایگاه ...
 • فیضی ط .(1376) .مبانی سازمان و مدیریت .تهران :انتشارات دانشگاه ...
 • قاضی زاده فرد , س & ..عطایی وس .(1392) مدیریت ...
 • قربانی وص .(1388) .چیستی مدیریت دانش .مجله کار و جامعه ...
 • کاملی , م .(1387) .مدیریت دانش و موانع آن در ...
 • مبارکی ح .مرادی وس ..حاتمی بز & ..همکاران .(1391) .آشنایی ...
 • مهرعلی زاده _ .چینی پرداز مر & .رشتیانی , ف ...
 • مهریاری ح .(1378) .فرایند ارزشیابی کارکنان .فرهنگ و تعاون.26-30 _ ...
 • یاری گر روش ح .(1382) .تاریخچه مدیریت دانش .توسعه مدیریت ...
 • Alba , E., , & Chicano, F. (2007). Software project ...
 • Byars, L., & Rue, L. (20 08). Human Resource Management: ...
 • Foot , M., & Hook, C. (1999). Introducting Human Resource ...
 • Hansen, M., & et al. (1999). What S your strategy ...
 • Longenecker , C.. & Nykodym, N. (1996). Public Sector Performance ...
 • Martensson, M. (20 00). A critical Review of knowledge management ...
 • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge- creating company: ...
 • Porter, M. (1985). Competitive strategy: The free press, Configuring value ...
 • Weihrich, W., & Koontz, H. (1993). Management: A global perspective. ...
 • william, G. (1961). Organization Theory -An Overview and an Appraisal. ...
 • Yang, j., & wan, c. (2003). Advancing organizational effectiveness and ...
 • نمایش کامل مراجع