تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IUEAM-2-5_004

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

چکیده مقاله:

بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری، روابط تنگاتنگی وجود دارد؛ از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار در بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین هم تغییری دو مجموعه متغیر، انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، در سه گروه نمون های مالکین از بافت خارج شده (گروه A ) (201 نفر)در حال واگذاری ( گروه B)(70 نفر) و سایر مالکین (گروه C) (170نفر) اطلاعات لازم، گردآوری شده و پس از انجام اندازه گیری های مربوطه، نتایج با نر مافزار Statistica8 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی وجود دارد و زمانی که به ترتیب در گروه نمون های A و B شاخص ناپایداری (X1)بافت با میزان -0/65 و در گروه C، شاخص نفوذناپذیری (X2) به اندازه -0/96 کاهش می یابند، در گروه A شاخص اقتصادی خانوار (Y3) به اندازه 0/59 در گروه B شاخص کالبدی- فنی (Y1) به اندازه 0/77 و در گروه C،شاخص اقتصادی (Y3)به اندازه 0/87 افزایش می یابند و این نشان می دهد که شاخص های شناسایی بافت، از نظر ناپایداری و سپس نفوذناپذیری، همخوانی بهتری در افزایش یا کاهش شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و کالبدی- فنی دارند و در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی و در اصل در کیفیت توسعه پایدار شهری اطراف حرم مطهر داشته اند.

کلیدواژه ها:

شاخص های شناسایی بافت فرسوده ، شاخص های توسعه پایدار ، ضریب همبستگی کانونی ، مشهد مقدس ، طبقه بندی.N95 ، O18 ، Q01:JEL

نویسندگان

امیر فرهادیان

دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه دولتی کشاورزی ایروان، ایروان، ارمنستان، مسئول مکاتبات

علی اکبر ناجی میدانی

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

هاروتیان هاروتیانیان

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه دولتی کشاورزی ایروان، ایروان، ارمنستان