نقش سرمایهاجتماعی و هوشفرهنگی در تبیین نگرش مدیران علومپزشکی نسبت به مدیریت جهادی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_134

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

سرمایهاجتماعی و هوشفرهنگی بر میزان نگرش مدیران علوم پزشکی نسبت به مدیریت جهادی تاثیر دارد. هدف این مطالعه، بررسی نقش سرمایهاجتماعی و هوشفرهنگی در تبیین نگرش مدیران علومپزشکی نسبت به مدیریتجهادی بود. روش پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه آماری این تحقیق شامل 012 نفر از مدیران علومپزشکی استان آذربایجانغربی در سال 1131 بودند که با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سرمایهاجتماعی ،Katarzyna Pazhakمقیاس هوشفرهنگیAngو همکاران و مقیاس محقق ساخته نگرش مدیران علومپزشکی نسبت به مدیریتجهادی استفاده شد. سپس دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتندمدیریتجهادی از مسئولیتهای اصلی مدیران علومپزشکی میباشد. از آنجا که نتایج به دست آمده نشان داد بین سرمایهاجتماعی و خرده مقیاسهای هوشفرهنگی با نگرش مدیران علومپزشکی نسبت به مدیریتجهادی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. بنابراین برای افزایش عمل به مدیریتجهادی لازم هست سرمایهاجتماعی و هوشفرهنگی آنان، از طریق آموزش گروهی تقویت شود

نویسندگان

لطفعلی خانی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران نویسنده مسئول

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ashtab A, Motamedi S. Elements of culture and Jihadi Cal ...
 • _ Bahramnezhad S. Pathology and the assessmet and management of ...
 • fatolahi P. Restructuring and management jihadi culture fits environmental changes. ...
 • Abd shahi M, Skandari M, Skandari A. Jihadi version of ...
 • Meng y, Huang y. Airdrop sites location problem and resources ...
 • and crisis support after school closings due to catastrophic disasters. ...
 • Etkin D, Timmerman P Emergency management and ethics. Journal of ...
 • Dawn L, Victor B. Formal and Informal Corruption Environmens and ...
 • Afshani SA, Parsamehr M, Noorian Najafabadi M. Comparison of social ...
 • Abdelahi M, Mousavi MT. Social capital in Iran: Current status, ...
 • Fild J. Social capital. Translated by Jalal Motaghy. Tehran: Higher ...
 • Pajak K. "A Tool for Measuring Bridging Social Capital ", ...
 • soltani H, wali F, sehat S. _ impact of positive ...
 • Mahdianrad A, Fazli S. Case Study on the Effect of ...
 • Earley P C, Ang S. Cultural intelligence: Individual Interactions across ...
 • Ang S, Van Dyne L, Koh S K. Personality correlates ...
 • Joo-seng T. Cultural Intelligence and the Global Economy, Journal of ...
 • Flowers DL. Culturally competent nursing care: a challenge for the ...
 • Rahimnia F, Mortazavi S, Delaram T. Effect of cultural intelligence ...
 • Ang S, Van Dyne L, Koh C. Personality correlates of ...
 • Gorji M, Ghareseflo H The survey of relationship between cultural ...
 • Soltani Khabisi A, Azizzadeh forozi M, Haghdoost A, Mohammad Alizadeh ...
 • Khani L, Ghaffari M. Relationship between bridging social capital and ...
 • Adibi M, Yazdkhasti B, Rabbani A, Lotfyzadeh A. Measuring bridging ...
 • Ang S And Etal. Cultural intelligence: It is measuremet and ...
 • .Ghadampour E, Mehrdad H, Jafari HR.The Study of the Relationship ...
 • Educational Psychology Islamic Azad University Tonekabon Branch. 201 1;2(5):81-101 .(Persian) ...
 • نمایش کامل مراجع