واکاوی تأثیرپذیری بهبود عملکرد از ساختار سازمانی و استراتژیهای رقابتی مورد مطالعه شرکتهای فنآوری اطلاعات IT شهر تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 398

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_114

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکتهای خدماتی) فنآوری اطلاعاتIT از ساختارسازمانی و استراتژیهای رقابتی میباشد بدین منظور تاثیر برند سازی ) تصویر ذهنی از نام تجاری( ، منابع انسانیو فنآوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بررسی شد همچنین در این مقاله تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد نیز مورد پژوهش قرار گرفت. در این راستا از طرح تحقیق علی و توصیفی برای تعیین روابط علت و معلولی میان تصویر نام تجاری، منابع انسانی و ساختار سازمانی، بر عملکرد شرکتهای فنآوری اطلاعاتITاستفاده و بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شرکتهای فنآوری اطلاعات ITواقع در شهر تهران میباشد. برای جمعآوری نمونههای مورد نیاز از روش نمونهگیری خوشهای بهره گرفته شده است. پس از جمعآوری پرسشنامهها، دادهها از طریق نرمافزارSPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که استراتژیهای رقابتی )منابع انسانی، فناوری اطلاعات و تصویر ذهنی از نام تجاری( بر بهبود عملکرد شرکتهای فنآوری اطلاعات موثر بوده است. بهعلاوه، ساختار سازمانی نیز بر بهبود عملکرد شرکتهای فنآوری اطلاعات تأثیر قابل توجهی داشته است

کلیدواژه ها:

شرکتهای فنآوری اطلاعات IT/ساختار سازمانی ، استراتژیهای رقابتی ، عملکرد ، برند سازی

نویسندگان

زین العابدین رحمانی

استاد یار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

سپیده زندیه دولابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ataman, B. and Ulengin, B. (2003), "A note on the ...
 • Barney, J.B. (1991), _ resources and sustained competitive advantage", Journal ...
 • branding choices, International Jourmal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 18 ...
 • capital structure _ firm performance: an empirical investigation of restaurant ...
 • Chathoth, P.K. and Olsen, M.D. (2007), _ effect of environment ...
 • Dev, C.S., Erramilli, M.K. and Agarwal, S. (2002), "Brands across ...
 • Donavan, D.T., Brown, T.J. and Mowen, J.C. (2004), «Interal benefits ...
 • Enz, C.A. (2008), "Creating a competitive advantage by building resource ...
 • Galbreath, J. and Galvin, P. (2004), _ resources matter? A ...
 • Galetic, L, , Prester, J. and Nacinovic, I. (2007), "Organization ...
 • Grant, R.M. (1991), ،The resource-based theory of competitive advantage: implications ...
 • (2006), Multivariate Data, Analysis with Reading, .Hair, J.F., Anderson, R.E., ...
 • Hibbets, A.R., Albright, T. and Funk, W. (2003), ،:The competitive ...
 • Jogaratnam, G. and Tse, E.C.Y. (2004), ،The entrepreneurial approach to ...
 • Jogaratnam, G. and Tse, E.C.Y. (2006), _ 'Entrepreneuri al orientation ...
 • Jonsson, C. and Devonish, _ (2009), _ exploratory study of ...
 • Kim, H.B., Kim, W.G. and An, J.A. (2003), _ effect ...
 • Olsen, M.D., West, J. and Tse, E.C.Y. (2008), Strategic Management ...
 • Phillips, P.A., Davies, F. and Moutinho, L. (2002), "Assessing the ...
 • Sharma, A. and Upneja, A. (2005), :Factors infuencing financial performance ...
 • نمایش کامل مراجع