تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی برسطوح نسفاتین- 1 پلاسمایی رت های نربالغ

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_081

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح نسفاتین-1 پلاسمایی رت های نر بالغ می باشد. به همین منظور تعداد 20 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در دو گروه 10 تایی : 1)گروه کنترل (C)؛ 2)گروه تمرین استقامتی (ET)(هرجلسه تمرین 60 دقیقه با سرعت 5.20m/min روزدرهفته به مدت 8 هفته)، دویدن روی نوارگردان بدون شیب، تقسیم شدندوازآب وغذای دردسترس استفاده کردند. از روش الایزا برای اندازه گیری نسفاتین - 1 و از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسیطبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون تی مستقل (Independent- Sample t test) برای بررسی تغییرات بین گروهی استفادهگردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطوح نسفاتین - 1 درگروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل افزایش یافته و معنادار میباشد (P=0/017).

نویسندگان

میثم طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه سیستان وبلوچستان

احمد شهدادی

استادیارگروه تربیت بدنی دانشگاه سیستان وبلوچستان

رضا دلاور

استادیارفیزیولوژی ورزش دانشگاه سیستان وبلوچستان