رابطه سبک اسنادی و سرسختی با انگیزه پیشرفت در ورزشکاران انفرادی و گروهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 938

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک اسنادی, سرسختی وانگیزه پیشرفت در ورزشکاران ورزش های انفرادی و گروهی انجام شدهاست.این پژوهش، به لحاظ گرداوری اطلاعات از تحقیقات توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل؛ کلیهورزشکاران جزیره خارک بود از بین کل جامعه هدف؛ 150 نفر (73 نفر انفرادی و 77 نفر تیمی) به تفکیک جنسیت به عنوان نمونه اماری بهصورت تصادفی نظامدار انتخاب شدند. برای گرآوری داده ها از پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن (ASQ) ، پرسشنامه سرسختی کوباسا وپرسشنامه انگیزش پیشرفت (SOQ) گیل و دیتر (1988), استفاده شد. برای تحلیل داده ها, از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگیپیرسون، ضریب همبستگی چند متغیری و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرسختی و سبک اسناد، سرسختیبا انگیزه پیشرفت، و سبک اسناد با انگیزه پیشرفت رابطه معناداری در سطح (P<0/005) وجود دارد. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگراین است که متغیر کنترل پیش بینی کننده انگیزش پیشرفت در ورزشکاران است و همچنین رابطه سبک اسنادی و سرسختی با انگیزشپیشرفت در زنان بیشتر از مردان است.

نویسندگان

سیده سمیه حسینی

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

سیدحمید آتش پور

استادیار دانشگاه

غلامرضا شریفی

استادیار دانشگاه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احدی ب، نریمانی م، ابوالقاسمی ع، آسیایی م. 1388. بررسی ...
 • احمدی س، نمازی زاده م، عبدلی ب، سید عالی نژاد ...
 • ارونسون، ا. 1391. روانشناسی اجتماعی. مترجم شکر کن ی، تهران: ...
 • استکی م، اصغرپور ز. 1392. رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت ...
 • اسلاوین، ر. 1385. روانشناسی تربیتی. تجمه سیدمحمدی ی، تهران: انتشارات ...
 • افشار ف. 1390. رابطه سرسختی روانشناختی حمایت سازمانی ادراک شده ...
 • انشل ا. 2001. روانشناسی ورزشی از تئوری تا عمل. ترجمه ...
 • ایزدمهر س.1391. سر سختی روانی در تنیس. مجموعه مقالات علمی-آموز ...
 • برخوری ح، رفاهی ژ، فرح بخش ک. 1388. اثر بخشی ...
 • برگ ک، ریچارد د.1943. روش های تحقیق در تندر ستی، ...
 • بشارت م، صالحی م، شاه محمدی خ، نادعلی ح، زبرد ...
 • بشارت م، عبا سی غ، میرزمانی م. 1386 . مقای ...
 • بهروز ب، محمدی ف، علی آبادی ش، کجباف م، حیدری ...
 • جمشیدی ا، عرب عامری ا، علیزاده ن، سلمانیان ا. 1391. ...
 • جونز ل، کولد د. 1384. آمادگی روانی برای روزشکاران حرفه ...
 • جهاندیده ع، همتی ش. 1390. بررسی ورزش گرایی و هویت ...
 • ح سین پورم، عنایتی م، کریمی آ، بهنیا غ، ذ ...
 • حسینی م. 1388. رابطه امید به زندگی و سرسختی روان ...
 • حمید ن. 1389. رابطه میان سخت رویی روانشناختی، رضایت از ...
 • خداوردی ع. 1383. بررسی و مقایسه اسناد های علی در ...
 • خدیوی ا، وکیلی فاخری ا. 1390. رابطه بین انگیزه پیشرفت، ...
 • خوروش م، احسانی م، تندنویس ف. 1388. ارتباط بین فعالیت ...
 • داوری م، لواسانی م، اژه ای ج. 1391. رابطه بین ...
 • ریو م. 2005. انگیزش و هیجان. ترجمه سید محمدی ی. ...
 • رابرتس س، گلین س ا سپ سنک، کوئن پمبرتن، سینتال.1382. ...
 • فرزی ح، عباسی ه، سوری ا، نظری ف. 1392. تعیین ...
 • قلی پور ا. 1393. برر سی اسنادهای علی ورز شکاران ...
 • گیل، د . 1998. پویایی های روانشناختی در ورزش. ترجمه ...
 • لارنس ا پروین، الیور بی جان. شخصیت نظریه و پژوهش. ...
 • لطفی، ح . 1381. روانشناسی اجتماعی روانشناسی همرنگی با جماعت ...
 • محمدزاده ح . 1384. بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان ورزشکار و ...
 • ملکی ب، محمد زاده ح، سیدعامری م، زمانی ثانی ح. ...
 • نریمانی، م؛ زاهد، ع؛ ابوالقا سمی، ع؛ محمودی، ح. 1390. ...
 • واعظ موسوی م، مسیبی ف. 1390. روانشناسی ورزشی. تهران: انتشارات ...
 • Atkinson, Mark (2013). Mental toughness and hardines at different levels ...
 • Farzi, hamed. abbasi, homayun. soury, abuzar. nazar , (2014) farhad. ...
 • Hull j, van treuren r, propsonp. 1988. attributional style and ...
 • Kobasa, S.C. (1988). Hardiness in: lindzey, Thomposon, and spring(Eds.). psychology(3rded). ...
 • نمایش کامل مراجع