پاسخ غیرخطی هندسی و کمانشی تیرهای با مقطع زاویه دار تحت خمش

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 461

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS03_014

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله پاسخ خمش غیر خطی تیرهای با مقطع زاویه دار با طول محدود با استفاده از روش انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از این فرض اساسی استفاده شد که انرژی کرنشی کل یک تیر با مقطع زاویه دار تحت خمش خالص با دو روش ساد ه شده قابل محاسبه می باشد. پاسخ خمش غیر خطی با استفاده از اصل مینیمم کردن انرژی پتانسیل و لتگرهای بحرانی استاتیکی ناشی از کمانش مربوط به مقاطع تغییر شکل یافته پهن شده ناشی از کمانش تعیین میشود. در این تحقیق باری حذف خطاهای ناشی از خطی سازی معادلات پاسخ خمش غیرخطی، از حل معادلات غیر خطی بطور مستقیم خودداری شد و از یک روند تحلیلی تکرار شوند باری تعیین مقادیر پاسخ و رسم منحنی لنگر دوران استفاده گردید. باری ارزیابی روش تحلیلی پیشنهادی ، تحلیلی المان محدود غیرخطی هندسی نیز انجام گرفت. نتایج بیانگر انطباق مناسب بین روش پیشنهادی و روش تحلیلی المان محدود بودند.

کلیدواژه ها:

خمش خالص ، ناپایداری غیر خطی هندسی ، تیر با مقطع زاویه دار ، مقطع تغییر شکل یافته پهن شده

نویسندگان

رضا وهدانی

استادیار گروه مهندسی زلزله دانشکده عمران دانشگاه سمنان

حسن حسینی

دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشگاه سمنان