گرو ههای آسیب پذیر در حوادث ترافیکی: نتایج طرح ملی مرکز تحقیقات تروما

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,784

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_24

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

طرح ملی تروما با هدف جمع آوری اطلاعات در زمینه تروما در سراسر کشور در مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا در سال ۱۳۷۷ طراحی شد. هدف این مقاله تعیین گروه های آسیب پذیر درحواد ث ترافیکی براساس نتایج این طرح میباشد. در یک مطالعه مقطعی اطلاعات کلیه مصدومین حوادث ترافیکی که بیش از ۲۴ ساعت در بیمارستا نهای منتخب در ۸ شهر کشور بستری شدند، در مدت ۴ ماه جمع آوری شد (به جز تهران : ۱۳ ماه، مشهد و اهواز:7ماه)میانگین سن بیماران 20/6±32 بود. 75% بیماران مذکر بودند . اکثریت بیمار ان مورد مطالعه را عابران پیاده، موتورسواران، سرنشینان اتومبیل و دوچرخه سواران تشکیل میدادند. میزان استفاده از کمربند ایمنی در اتومبیل ها حدود 5% و استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران درحدود 5/4% بود. مردان جوان ، عابران پیاده و موتورسواران بیشترین گروه های در معرض خطر را تشکیل می دادند. درصد استفاده از کمربند و کلا ه ایمنی پایین بود که با توجه به اجباری شدن استفاده از این تجهیزات در حا ل حاضر امید می رود که از تعداد و شدت حوادث ترافیکی در آینده کاسته شود.

کلیدواژه ها:

حوادث ترافیکی- گروه های آسی بپذیر- کمربند ایمنی- کلاه ایمنی

نویسندگان

موسی زرگر

متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی قفسه صدری، عضو هیا ت علمی دانشگاه علوم پزش

مژگان کاربخش داوری

متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگار صالحیان زندی

پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا