بیکاری فرصتهای شغلی ومنحنی بوریج دراستانهای ایران با رویکرد داده های تابلویی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-5-20_007

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعدادافراد جویای کار و تعدادفرصتهای شغلی دراستانهای ایران است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحین بوریج و تابع تطبیق دراستانهای ایران بوده است منحنی بوریج یک رابطه تعادلی است که جریانهای ورودی و خروجی بیکاری را باهم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل دربازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را دربلندمدت نشان میدهد این مطالعه برای 30ساتان کشور درفاصله سالهای 1390-1386 بااستفاده ازداده های تابلویی صورت پذیرفته است نتایج حاصل ازتابع تطبیق نشانداده است که ارتباط مثبت ومعنی داری بین فرصتهای شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطه منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصتهای شغلی به اثبات رسیده است دراین مطالعه ضریب مثبت مربع فرصتهای شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کردها ست

کلیدواژه ها:

بازار کار/منحنی بوریج /تابع تطبیق /داده ها یتابلویی /ایران

نویسندگان

محمدحسین احسان فر

استادیار گروه علمی اقتصاددانشگاه پیام نورتهران ایران

ابوالقاسم اثنی عشری امیری

دانشیارگروه علمی اقتصاددانشگاه پیام نورتهران ایران

سیده وجیهه میکائیلی

کارشناس ارشدگروه علمی اقتصاددانشگاه پیام نورتهران ایران نویسنده مسئول