ارتقای سازه ای خودرو سمند جهت دستیابی به استاندارد های ایمنی اروپا

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,804

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_01

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

استانداردهای تصادف کامل از جلو (Full Frontal crash-ECE 33/12) ، تصادف از عقب Rear crash- ECE32 ، تصادف در سرع تهای پایین (Bumper Impact-ECE42) و نفوذ در (Door Intrusion-FMVSS214) از اهداف طراحی سمند بود که با موفقیت به آنها دست یافته شد. ولی سازه این خودرو برای دستیابی به دو استاندارد مهم تصادف ناقص از جلو (Offset Frontal Crash- EEC96/79)و تصادف از پهلو (Side Impact-EEC96/27) ضعیف م یباشد که به منظور رفع این نقصان فعالیت فوق تعریف شد. معیارهای این دو استاندارد، بر روی صدمات سرنشین در تصادف م یباشد ولی پیش از بررسی صدمات سرنشین، سازه خودرو از لحاظ رفتار دینامیکی درتصادف میبایست در حد قابل قبول باشد. لذا برای فاز اول مطالعات، و بر اساس تجربیات پیشین یک سری اهداف ساز های (میزان تغییر مکا نها و سرعت این تغییر مکا نها در نقاط مناسبی از خودرو) تبیین شد تا پس از آن با تغییراتی در سیست مهای حفاظت سرنشین (Restraint systems)بتوان به دو استاندارد ایمنی ذکر شده دست یافت. لازم به ذکر است که در این بررسی یکی از محدودی تهای بزرگ، دستیابی به هدف، با حداقل تغییرات در قالبها و خط تولید و حداقل افزایش وزن خودرو بود. برای نیل به اهداف فوق مدلهای موجود المان محدود برای هر یک از تصادفات به روز گردید و در نواحی مهم تغییراتی در ساختار مشبندی داده شد. سپس به کمک نرم افزار Explicit و غیر خطی Pam-Crash رفتار خودرو در تصادف از جلو و پهلو مورد تحلیل قرار گرفت و نقاط ضعف سازه شناسایی شد. برای دستیابی به اهداف تعیین شده مراحل کار به این صورت بود که با استفاده از نرم افزارCATIA مدل هندسی را هح لهای احتمالی ساخته می شد واز نظر جانمایی مورد بررسی قرار می گرفت و بعد از ساخت مدل المان محدود به وسیله نرم افزارPatran نتایج به کمک نرم افزار Pam-Crash مورد تحلیل قرار م یگرفت. در انتها با انجام بررسی ها و سعی و خطاهای متنوع راه ح لهای مناسب برای ارتقاء سازه سمند پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

خودرو- تصادف- المان محدود- سازه- ECE

نویسندگان

علیرضا کمالان

کارشناس ارشد مکانیک، متخصص محاسبات مهندسی، مرکز تحقیقات ایران خودرو

شریف شاه بیک

کارشناس ارشد سازه ، متخصص محاسبات مهندسی، مرکز تحقیقات ایران خودرو

فرهاد حاجیلر

کارشناس ارشد مکانیک، متخصص محاسبات مهندسی، مرکز تحقیقات ایران خودرو