بررسی فیلوژنی مولکولی ماهی یال اسبی Trichiuruslepturus جداسازی شده از خلیجفارس و دریای عمان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 753

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPDMS01_241

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

ماهی یال اسبیTrichiuruslepturus یکی از مهمترین ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان می باشد که تاکنون تنها براساس مرفولوژیک شناسایی شده است لذا شناساییمولکولی آن و مقایسه آن با دیگر گونههای شناسایی شده در دنیا از جهت یافتن منابع طبیعی و اطمینان از به گزینی و فاصله ژنتیکی بین گونهها، از جایگاه ویژهای برخوردار است.نمونهبرداری از جزیره هنگام واقع در تنگه هرمز انجام و مقایسهای بین گونهTrichiuruslepturusموجود در آبهای خلیجفارس براساس ژن ریبوزومی16Sمیتوکندریایی rRNA با دیگر گونههای مطالعه شده موجود در مناطق مختلف، انجام شد. قطعاتbp459تکثیر شده از ژنS rRNA16 نمونههای مورد مطالعه، توالییابی شدند و روابط مولکولی آنها براساسدرختهایNJ neighbor joining بر اساس فاصه ژنتیکی وMaximum pasrsimony MPمورد بررسی قرار گرفتند.در نتیجه توالییابی جزئی ژن،16S rRNA ۴0 نقطه واگرایی در مقایسه استرین مورد مطالعه با دیگر استرینهای مورد مطالعه غرب اقیانوس اطلس و اقیانوس هند مشخص شد و همچنین مطالعات فیلوژنی با اطمینان بالای<6۴% ۱٨ گونه هاپلوتایپی موجود در پنج گروه را نشان دادند. از نگاه کلی توپولوژیهر دو درختNJ و MPبرای ژنSrRNA16 یکسان و هر دو درخت دو شاخه اصلی تقسیم میشوند که یک شاخه به طور کامل دارای هاپلوتایپهای گونههایT. lepturus موجود درمناطق اقیانوس هند با دو گروه اصلی است کهگونه خلیج فارس نیز در این گروه قرار میگیرد و گونههای متعلق به غرب اقیانوس اطلس و ژاپن در دیگر شاخه اصلی قرار میگیرند که همگی نشاندهنده وجود تمایز بین دو منطقه است

نویسندگان

سعید تمدنی جهرمی

بخش ژنتیک، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس

کیانا پیریان

دانشجو دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه بوعلی سینا همدان