راکتورهای غشایی چندمرحلهای به عنوان جایگزینی نو برای راکتورهای غشایی یکپارچه برای تولید هیدروژن

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

H2CONF01_060

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از فناوریهای جدیدتر و به حداقلرساندن انرژی مورد استفاده در دستور کار بسیاری از محققان قرار دارد. راکتورهای غشایی به عنوان یکی از روشهای نو در تولید هیدروژن پیوسته از طریق فرایندهایی نظیر ریفر مینگ متان توسط بخار در دو دههی اخیررشد قابل ملاحظهای یافته است. در آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی دانشکدهی مهندسی شیمی دانشگاه سمنان نیز موضوع تولید و به-کارگیری از سیستم بهینهی راکتور غشایی تولید هیدروژن در راستای اهداف تولید هیدروژن به عنوان انرژی تجدیدپذیر نو، در دستور کار قرار گرفته است. در این مقاله یک پیکربندی نو تحت عنوان راکتورهای غشایی مرحلهای Staged Membrane Reactors در مقایسه با راکتور غشایی یکپارچه Integrated Membrane Reactors مطرح شده و کلیهی معادلات مدل و شرایط طراحی و عملیاتی آن بههمراه دادههای تجربی یک پلنت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان ویژگیهای برجستهی این پیکریندی جدید شامل مزایا و معایب در قیاس با پیکربندی یکپارچه مطرح شده است. با توجه به آن چه بهدست آمده، به نظر میرسد استفاده از راکتورهای غشایی مرحلهای به نسبت بهکارگیری سیستم یکپارچه به دلیل رفع نواقص فرایندی سیستم پیشین و ارائهی شرایط عملیاتی مناسبتر در اولویت است

نویسندگان

پیمان عمرانی

دانشگاه سمنان، دانشکدهی مهندسی شیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی

فرامرز هرمزی

دانشگاه سمنان، دانشکدهی مهندسی شیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی