بررسی مقایسه ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش المان محدود

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 813

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBME20_121

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

به دلیل پیچیدگی ها وعوامل مختلفی که دردرمان ارتودنسی موثرهستند متخصصین ارتودنسی درپی مطالعه مکانیزم حرکت دندان ازقبیل تعیین رابطه بین اندازه نیروی اعمالی و نرخ حرکت دندان درارتودنسی هستند در این میان وجود نیروی اصطکاک با مقدار نامعین در محل تماس درمان ارتودنسی را غیر قابل پیش بینی مینماید. در این تحقیق براکت استاندارد با مدلهای براکت طراحی شده براساس گرد کردن لبههای خروجی سیم از شیار براکت، با توجه به زوایای موجود در شیار براکت، توسط دو نوع سیم ارتودنسی با مقطع مستطیل شکل و دایره ای مدلسازی شدند و اثر هندسه های مختلف بر روی توزیع تنش و نیروی اصطکاک با استفاده از روش المانمحدود بررسی گردیده است. نتایج نشان داد در براکت هایی که دارای انحنای بیشتر در باله هستند، شدت توزیع تنش در محل تماسسیم و براکت نسبت به براکت استاندارد کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش انحناء باله مقدار اصطکاک در براکت با باله استوانهای نسبت به براکت استاندارد کاهش قابل توجه دارد و نسبت به براکتهای دارای انحناء، کمتر می باشد. بررسی نتایج تفاوت اصطکاک در دو نوع سیم مقطع گرد و مستطیلی، کاهش اصطکاک در سیم مقطع دایرهای نسبت به سیم مقطع مستطیلی را نشان داد و مطالعات قبلی را تأیید کرد. در نهایت با توجه به کاهش اصطکاک در براکتهای با باله دارای انحنای بیشتر، طراحی این نوع براکت و استفاده از آن جهت کاهش اصطکاک مناسب به نظر میرسد.

نویسندگان

مصطفی لشگری

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانی ، دانشگاه صنعتی سهند

فرزان قالیچی

استاد دانشکده مهندسی مکانی ، دانشگاه صنعتی سهند

بهنام میرزاکوچکی

دانشیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز