بررسی رابطه بین متغیرهای ساختاری و ابعاد شخصیتی با میزان فرسودگی شغلی مدیران آموزش و پرورش شهر پیرانشهر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 470

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0243

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای ساختاری و ابعاد شخصیتی با میزان فرسودگی شغلی مدیران آموزش و پرورش شهر پیرانشهر است . پژوهشگر با طرح این پرسش که آیا بین متغیرهای ساختاری و ابعاد شخصیتی با میزان فرسودگی شغلی مدیران آموزش و پرورش شهر پیرانشهر رابطه وجود دارد به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 250 از مرد و زن آموزش و پرورش شهر پیرانشهر که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 152 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته ساختار سازمانی ، پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد میزان پایایی با بهره مندی از روش آلفای کرانباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی 0/755 ویژگی های شخصیتی برابر با 0/85 و پرسشنامه فرسودگی شغلی برابر با 0/794 بدست آمد.اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین یافته تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون دلالت بر این امر داشت که بین ابعاد ساختاری (رسمیت ، پیچیدگی و تمرکز سازمانی) با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد و همچنین بین ابعاد شخصیت (روان نژندی برونگرایی ، با وجدان بودن ، دلپذیر بودن و انعطافپذیر بودن) با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.یافته دیگر تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه حاکی از آن بود که بین متغیرهای ساختاری و ابعاد شخصیتی با میزان فرسودگی شغلی مدیران رابطه وجود دارد.

نویسندگان

مسعود سلیمان زاد

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

علی مجدنیا

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • کریمی، رامین(1382). رابطه میان فرسودگی شغلی و تپهای شخصیتی و ...
 • کورمن، آبراهام.1370). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن، تهران، ...
 • ویسی، مختار، (1378)، رابطه میان استرس شغلی با خشنودی شغلی ...
 • شولتز، دوان، شولتز، سیدنی الن(1381)، نظره های شخصیت، ترجمه یحیی ...
 • مورهد، گریفن(1387)، تار سازمانی، مترجمان: سید مهدی الوانی و غلامرضا ...
 • میرزایی، آزیتا(1389) _ بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ...
 • Arches, J.(1991). Social, structure, Burnout, and satisfaction. Social work, 202-206, ...
 • Caruna, A. H: Morris, M. J. and vella, A.(1998), The ...
 • Child. J, (2008). Organization structure, environment, and performance: the role ...
 • Chiu-su-fen & tsai, miao -ching(2006). Relationships amone burnout. Selected from ...
 • Daft, Richard 1.(1998). Organizathona theory and design. 6 th edition, ...
 • Descy, e.(2004). Stress and burnout in rual and urban secondary ...
 • 2-Dworkin, g.a. (200 1). Perspectives On teacher burnout and school ...
 • Ellis, steve & dick, p(2003). Introduction to organizational behavior, mcgraw-hill. ...
 • Farber barry. A(1983). Stress and burnoutin the human service profession. ...
 • Felton JS.Burnout as a clinical entity, its importance in health ...
 • -Furham, a. & Chng, H.(1997). Personality and happiness. Psychological reports, ...
 • Guilford, richard alun(1991). The role of personality in assessing management ...
 • Hakanen, jari, i. Arnold, b. shaufeli. Wilmar, b.(2006). B ern ...
 • Hills, p. & argyle, m.(2001). Emotional stability as major dimension ...
 • Hoy, w. k., miskel, c.(2005). Educational _ ministration, theory, research ...
 • -Joorabchian mr.[studying managerial styles and heir relation with the effectiveness ...
 • Kelly, z.. (2004). Experiencing job burnout: the role of positive ...
 • Koohi, m.(2009). Effectivenes of logo theorapy on aggressiveness reduction among ...
 • Lukives, s(2001). Work stress and burnout, proactive coping. _ :DS ...
 • -Malsh-pines, a & yafe- yanay, o(200 1). Unconscious determinents of ...
 • Martino v.d.(2003). Relationship between work stress and workplace violence in ...
 • Maslach, c. & Jackson, s.e.(1981). The measuremet of experienced burnout. ...
 • Maslach, c.(1982). Burnout: the cost of b oringsituation. Eglewood cliffs. ...
 • Maslach, leiter m.p(2005). Reversing burnout: how to rekindle your passion ...
 • 0-Maslach, golberg j.(1998). Prevention of burnout: new perspectives. Applied and ...
 • 1 -McCrae, r.r.& costa, p.t.(1986). Pers onality, coping, and coping ...
 • Micklivitz, s(2000). Professional burnout. _ .findarticles _ ...
 • 3 -Mohammadi, sh.(2006) _ Psychological health and burnout in teachers. ...
 • Naderian-j ahromi m, amirhosseini se.[studying the relation between sportmanagers s ...
 • Patton, W.& Goddard, R. (2003). Psychological distress and burnout in ...
 • نمایش کامل مراجع