بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستانهای آموزش و پرورش شهرستان نظر آباد

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,002

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0219

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی دبیران آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد است .با توجه به نقش اساسی و بنیادی آموزش و پرورش به عنوان مهمترین بنیان ساختاری جامعه و نقش معلمین به عنوان عنصر اصلی سازنده این بنیاد ،به متغیرهای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان دبیران جامعه مورد نظر پرداخته شده است. ساختاری با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 100 نفربرای نمونه آماری به روش طبقه ای تصادفی و نسبی انتخاب شدند. و از طریق پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی که میزان ضریب همسانی درونی سئوالات( آلفای کرونباخ) برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 0/87 و برای پرسشنامه رضایت شغلی 0/83 می باشد پایایی آنها مورد اطمینان قرار گرفت . وروایی آنها نیز توسط متخصصین آماری مورد تایید قرار گرفته است. 100 پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل آماری به روش همبستگی پیرسون ، آزمون T برای گروههای مستقل و رگرسیون گام به گام قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمونهای آماری بیانگر آن است که: دبیران آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد از نظر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند .و همچنین مولفه های محیط کاری ایمن و بهداشتی ، تامین فرصت رشد وامنیت مداوم ، فضای کلی زندگی ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و قانون گرایی در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. اما مولفه های پرداخت منصفانه و کافی و توسعه قابلیتهای انسانی در سطح نامطلوبی قرار دارد . و نیز نتایج گویای آن است که: بین مولفه های محیط کاری ایمن و بهداشتی ، تامین فرصت رشد وامنیت مداوم ، فضای کلی زندگی ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجو دارد ولی بین مولفه های پرداخت منصفانه و کافی ، قانون گرایی در سازمان کاری و توسعه قابلیتهای انسانی با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد .و مشخص شد که بین میزان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارتی دبیران زن در مولفه های محیط کاری ایمن و بهداشتی ، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و فضای کلی زندگی نسبت به دبیران مرد از سطح بالاتری برخورداند . و دبیران زن از رضایت شغلی بالاتری نسبت به دبیران مرد برخوردارند

نویسندگان

آزاده مطلبی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • میرکمالی، س.م. (1383). افزایش رضایت شغلی معلمان از طریق معنی ...
 • میرکمالی، _ رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. تهران: ...
 • د- میر کمالی، س.م، نارنجی ثانی فاطمه (1387). بررسی رابطه ...
 • ه- هومن، ح.ع. (1380). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش ...
 • .Akdere, M (2006), "Improving Quality of Work-Lie Implications forHuman Resources"; ...
 • .Bruce, W (1989), "The Relationship between Quality of Work Lifeand ...
 • Che Rrose, R & et al, (2006); "An Analysis of ...
 • Cheng , P, Fei T, Yu-Fang Yen, liang _ Chih ...
 • Danna, K. & R.W. Griffin (1999), "Health and Well Being ...
 • Dienhart, . J R. (1993), "Job Satisfaction _ Job Involvemen: ...
 • Dvorak, J (1993), "Job Satisfaction and Working Conditions of Today's ...
 • Federico, R (2003), "Vander Bilt Making Study to Improve Quality ...
 • Fourie, A. S (2004), " Predicting Satisfaction with Quality of ...
 • Goodall, , D (2003), " The Effects of Salary on ...
 • Gordon, J R. (1993), " A Diagnostic Approach to o ...
 • Hong Lu, E. Alison, K. While & Barriball Louise (2007), ...
 • Igalens, J & Roussel. P, (1999), " A Study _ ...
 • Jurik, N. C. & Gregory Y. Halemba (1984), "Gender, Working ...
 • Koali, O. & A. Theodorakis (2003), _ Job Security and ...
 • Krueger, P & et al. (2002), "Organization Specific Predictors of ...
 • Lewis, D. & et al. (2007), "Extrinsic and Intrinsic Determinans ...
 • Luthans, F (1998), " Organizationa l Behavior; Eighth Edition, MC ...
 • Martel , J -Pierre & Grilles Dupuis (2006), "Quality of ...
 • .Moorhed. G &, Griffen.R., (1998), _ Organizationl Behavior; Fifth Edition, ...
 • Oshagbemi, T (1997), "Job Satisfaction and Dis satisfaction in Higher ...
 • Saraji. N & H. Dargahi (2006), "Study of Quality of ...
 • Shareef, Reginald (1990), "QWL Programs Facilitate Change" ;Personnel Journal, Vol.- ...
 • Sirgy, M, David E., Philip S, and Bong _ Jin ...
 • Spector, P. E. (1997), " Job Satisfaction" Sage Publications Thousand ...
 • Tu, Leafy, M, Plaisent & Prosper B ernanard(2005) , _ ...
 • نمایش کامل مراجع