تاثیر توانمندی معتادان با استفاده از آموزش خود کارآمدی در فرایند ترک آمفتامین معتادان مراجعه کننده به انیستیتو بهداشت روان علوم پزشکی تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 728

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0057

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر تعداد فزاینده ای از مطالعات نشاندهنده اهمیت خودکارامدی به عنوان یک پیش بینی و یا واسطه اثرات درمان در حوزه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، ورزش، شرایط پزشکی مزمن، آسیب شناسی روانی و اختلالات اعتیاد آور می باشد. روش کار: نمونه پژوهش شامل 285 نفر بودند این پژوهش از فوریه 2012 تا ژانویه 2013 به صورت کارآزمایی بالینی آزمایی در انیستیتو بهداشت روان علوم پزشکی تهران انجام گرفته گروه ها شامل سه گروه بودند که عبارتند 1- که خود معتادان در حال ترک بودند 2- 95 نفر غیر معتاد که از اعضای خانواده معتادان بودند و گروه آزمون دوم بودند 3- 95 نفر معتاد به شیشه که در حال ترک بودن و گروه کنترل را تشکیل می دادند شیوه نمونه گیری بصورت تصادفی ساده از روی لیست مراجعین بود و از مراجعین رضایت جهت شرکت در پژوهش گرفته شد برای جمع آوری داده ها از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی درک شده که از مقیاس قابلیت سلامتی اسمیت و همکاران اقتباس شده است در این پرسشنامه 8 سوال بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از طیف کاملا موافق تا کاملا مخالف طراحی شده است . ضریب آلفای کرونباخ توسط اسمیت و همکاران 0/84 بوده است کوواریانس و واریانس آزمون های توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS15 استفاده شد. نتایج : اختلاف بین میانگین نمرات در 3 گروه از نظر سن جنس و تحصیلات افراد مورد مطالعه قبل از مداخله معنی دار نبود ولی آنالیز واریانس بعد از مداخله آموزشی مشخص کرد که بین میانگین نمرات خود کارآمدی گروه های مداخله اختلاف معنی داری وجود دارد. (0/001>P).همچنین جهت اثرات متقابل بین متغیرها و میانگین بعد نمرات سه گروه از آنالیز کوواریانس استفاده شد که نتایج آن نشان می دهد که مداخله حتی پس از کنترل برای نمرات قبل خود کارآمدی ، جنس، تحصیلات و گروه سنی در گروه های مداخله اثر معنی دار داشته است (0/001>P).

نویسندگان

افسانه قاسمی

استادیار علوم پزشکی فسا

علی خانی جیحونی

عضو هیئت علمی علوم پزشکی فسا

محمد امین کوهپایه

استادیار علوم پزشکی فسا

استحاق افکاری

استادیار علوم پزشکی ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _.اtaط M.A. Walton, F.C. Blow, C.R. Bingham, S.T. Chermackl ndividual ...
 • International Journal of Psychiatry _ Medicine, 39 (3) (2009), pp. ...
 • -Bandura_ 1997A. Bandu raSe f-efficacy: The Exercise of ControIW.H. Freeman, ...
 • The Journal of Applied Psychology, 88 (1) (2003), pp. 87-99 ...
 • - Bandura_ _ BanduraSocil Foundations of Thought and Action: A ...
 • D.J. Kavanagh, T. Sitharthan, G.P. SayerPred iction of results from ...
 • Sitharthan, D.J. Kava nagh, ole _ self-efficacy in predicing _ ...
 • P.N. Halkitis, J.T. Parsons, _ StirrattA double epidemic: crystal Balkitis_ ...
 • Process and outcorme changes with relapse preventon _ 12-step aftercare ...
 • _ et_al._22U4C.J. Wong, S. Anthony, S., Sigmon, J.A. Mongeon, G.J. ...
 • », Annis et al., 1996H.M. Annis R. Schober, E. KellyRou ...
 • J.L. Rou nds-Bryant, P .M. Flynn, L.W. Craighead Relationship between ...
 • _ 2009L. Romo, Y. Le Strat, C. Aubry, S. Marquez, ...
 • R.S. Stephens, J.S. Wertz, R.A. Roffman Stephens _ 1995 C) ...
 • _ and marijjana cessation: A c.nstruct validity analysisJou _ of ...
 • Miller and _ 1991W.R. Miller, S. Rol _ _ ickM ...
 • Brent T. Mausbach, Shirley J. Semple, Steffanie A. Strathdee, JimZiaus, ...
 • S.J. Semple, T.L. Patterson, I. GrantPartner type and sexual risk ...
 • Reback_et _ 2004.J. Reback, S. Larkins, S. S hoptawChange S ...
 • AIDS Behav, 8 (2004), pp. 87-98 [SD-008] ...
 • DiClemente, _ Peterson (Eds.), Preventing AIDS: Theories and Methods of ...
 • H.M. Annis, C.S. Davi sSelf-efficacy and the prevention of Annis_and_ ...
 • H.M. Annis, C.S. D av isAsssssmet of ejxpectarcies D. _ ...
 • H.M. Annis, C.S. DavisReaapse prevettion R.K. Hester, W.R. Mille Annis ...
 • Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ (1986) O ...
 • The Journal of Applied Psychology, 88 (1) (2003), pp. 87-99 ...
 • B. Borrelli, R. Mermelstei nGo, al seting and _ Borrelli ...
 • Cognitive Therapy and Research, 18 (1) (1994), pp. 69-83 CO ...
 • Psychology of Addictive Behaviors, 21 (2007), pp. 277-286 O ...
 • S.G. Curry, G.A. MarlattEu _ _ _ self-efficacy, and Curgand ...
 • R. Demmel, J. Nicolai, D.M. Jen ko Sef-efficacy and alxohol ...
 • Abstinenc ratess follwing _ treatmeftss for marjuana d ependenceAd _ ...
 • Prediction _ results from _ pondence treatment for coftxllled drinkingAdd ...
 • A comparison of metthods to test mesddiation _ fther imtervening ...
 • Alcohol treatment, changes in copinga skills, _ _ levels of ...
 • Journal _ Abuse Treatment, 35 (2) (2008), _ 148-155 CO ...
 • R.A. Roffman, R.S. Step hensRelapse prevettion for Roffman and Stephens, ...
 • A randommizej _ of a brief intervention after a Ic, ...
 • K.E. Solomon, H.M. An nisOutcome _ efficacy expectancy in Solomn ...
 • S.R. Tate, J. Wu, J.R. McQuaid, _ Cummins, C. Shriver, ...
 • K.E.W. Van de Laar, J.J. van der BijlStratesgies Van de ...
 • I. Vielva, _ _ rau rgiCognitive _ behaviour, al factors ...
 • J.I. Warren, J.A. Stein, C.E. GrellaRole of social support and ...
 • The Journal of Nervous and Mental Disease, 192 (11) (2004), ...
 • Deelopment of a drinking self-efficacy _ _ naireJou _ of ...
 • Coping skills training and contingency managemment treatments for marijjana dependence: ...
 • Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77 (2009), pp. 229-242 ...
 • نمایش کامل مراجع