برآورد عرض مناسب فضای استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 788

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عملیات طراحی روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغالسنگUCG: Underground Coal Gasificationکه بر اقتصادی بودن آن تاثیر میگذارد، تعیین عرض مناسب پهنههای استخراجی برای تبدیل به گاز است. کوچک درنظرگرفتن عرض پهنههای استخراجی سبب افزایش هزینههای حفاریشده و بزرگ در نظرگرفتن آن سبب میشود که فرآیندUCGنه تنها از نظر ترکیب گازهای خروجی ازکارایی مناسبی برخوردار نباشد، بلکه موجب خاموش شدن راکتورUCGگردد. با توجه به اهمیت موضوع تعیین عرض فضای استخراجی در روشUCGدر این مقاله با شناسایی عوامل اثرگذار بر عرض فضای استخراجی، یک رابطه تجربی جدید باکاربرد رگرسیون چند متغیرهی غیرخطی بر اساس دادههای برگرفته شده از 6 مجموعهUCGکه به روش منبع احتراق قابل کنترل پسرو CRIP: Controlled Retraction Injection Point اجرا شدهاند، ارایه شده است. نتایج اعتبارسنجی انجام شده بر روی مدل، صحت مدل ارایه شده برای برآورد اولیه عرض مناسب پهنههای UCGرا تایید مینماید. بکارگیری مدل آماری ارایه شده بر روی لایه زغالیm2مزینوطبس بیانگر آن است که عرض اولیه پهنههای گازکردن باید در حدود 39 متر باشد

نویسندگان

مهدی نجفی

دانشجوی دکتری استخراج معدن؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

سیدمحمداسماعیل جلالی

دانشیار؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

رضا خالوکاکایی

استاد؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود