بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژههای زیرزمینی کشور

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,037

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

در اکثر پروژهها، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل، مخصوصاً پیمانکاران وجود دارد که این ادعاها اثرهای منفی بر اجرای پروژه میگذارد. اگرچه در هیچ پروژهای نمیتوان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، امامیتوان با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژههای آتی جلوگیری کرد. در همین راستا محققهای این تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانهای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگانمرتبط و نیز بررسی موشکافانه اسناد و مدارک مربوط، دادههای کیفی و کمی مرتبط را جمعآوری نمودهاند که نتیجه آن یافتن 252 مورد علل مرتبط با ایجاد ادعا در پروژههای طرح و ساخت زیرزمینی میباشد. لذا بعد از تجزیه و تحلیل این موارد، پرسشنامه بسته شامل فراوانی و شدتتاثیر علل ایجاد ادعا در سه سطح سطح اول شامل 5 دسته، سطح دوم شامل 11 گروه و سطح سوم شامل 33 مورد میان عوامل ایجاد آنشامل کارفرما و مشاور کارفرما و نیز مشارکت طرح و ساخت )شامل پیمانکار و مشاور پیمانکار که در انواع پروژههای زیرزمینی از جمله پروژههای تونل شهری و غیرشهری فعالیت دارند، تهیه و توزیع گردید و بر اساس نظرهای جمعآوری شده، مهمترین علل ایجاد ادعا شناسایی و بر اساس شاخص اهمیت مورد ارزیابی کمی قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

ادعا ، قرارداد طرح و ساخت ، پروژههای زیرزمینی

نویسندگان

هادی تلخابی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت؛ دانشگاه تهران

مجید پرچمی جلال

استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری؛ دانشگاه تهران

محمود گلابچی

استاد گروه معماری دانشکده معماری؛ دانشگاه تهران