بررسی اثر مشترک موج و جریاﻧﻬای جزرومدی بر انتقال رسوبات در خلیج بوشهر

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,688

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_124

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

پدیده آبشستگی و انباشت رسوبات در نواحی ساحلی از مسائل مهم و قابل توجه در علم مهندسی سواحل میباشد. از مهمترین پارامترهای مطرح در انتقال رسوبات , تنش برشی بستر است که محاسبه آن به منظور بدست آوردن نرخ انتقال رسوبات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.در این مقاله به کمک یک سری از اندازه گیری های میدانی به مطالعه امواج و جریاﻧﻬای جزر و مدی در منطقه خلیج بوشهر و محاسبه تنش برشی بستر ناشی از آﻧﻬا پرداخته شده است . داده های مورد استفاده شامل مشخصات امواج و سرعت و جهت جریان در منطقه بوده که بخشی از اندازه گیری های انجا م یافته در این منطقه توسط سازمان بنادر وآشتیرانی با استفاده از دستگاه Platform می باشد . در این تحقیق با استفاده از آنالیز طیفی داده های جریان و بهره گیری از تکنیک جدانمودن طیفی به پردازش داده های مربوطه پرداخته شده و نتایج گویای آن هستند که جریاﻧﻬای جزر و مدی نقش مهمی در انتقال رسوبات در منطقه ذکر شده دارا می باشند و مقا دیر تنش برشی بستر همراه با تغییرات دامنه جزر و مدی , تغییر مییابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدجواد کتابداری

استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سعید پرهیزگاری

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه هرمزگان