بررسی رفتار دینامیکی اسلکه های بلوکی وزنی– مطالعه موردی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,457

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_107

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

اسکله بلوکی وزنی بندر پتروش یمی پارس ازجمله اسکه های وزنی بزرگی است که در دنیا در حال ساخت است . این اسکله ها از نظر رفتار د ینامیکی، با توجه به بلوکی بودن و وزن ز یاد آنها دارای رفتار پیچیده ای هستند. تاریخچه بررسی پایداری اسکله وزنی مزبور قبلا نشان داد ه است که براساس تحل یلهای حد ی، ضریب اطمینان پایداری کلی و ظرفیت باربر ی مقدار کمی بوده و نتا یج مدل سازیهای دینامیکی جهت تخمین میزان تغییر شکلها ی ماندگار بعداز زلزله که توسط نرم افزار PLAXIS انجام شده بود نیاز به بررسی بیش تری را اقتضا می کرد . از طرف د یگر به دلیل اهمیت جدا بودن بلو کهای سنگین بتنی از یکدیگر و لذا پیچیده تر شدن مسئله لازم بود تحلیلهای دینامیکی بیش تری انجام شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار FLAC به روش تفاضلهای محدود، موضوع بررسی شده و رفتار د ینامیکی کامل اسکله مذکور با در نظر گرفتن شرا یط خاص ژئوتکنیکی محل مدل سازی گردید. در طی تحلیل اسکله تغییر شکلها ی ماندگار بعد از زلزله، مکان یزم شکست و نحوه گسیختگی، امکان سرخوردگی بلوکها بر رو ی یکدیگر برا ی چهار زلزله مختلف (ناغان، طبس، منجیل ا یران و چی چی تا یوان) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از ا ین شبیه سازی از نظر نحوه حرکت و گسیختگی اسکله و مقدار تغییر شکلها ی ماندگار بعد از زلزله، سازگاری خوب ی با تحلیلهای انجام شده توسط نرم افزار PLAXIS و تحلیلهای شبه استاتیکی داشت در نهایت نتایج پیش بینی می کند که سازه مزبور در برابر زمین لرزه هایی با سابقه در ایران پایداری کافی خواهد داشت.

نویسندگان

محمود حسنلوراد

دانشجوی دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت

حسین صالح زاده

استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت