کلونینگ ژن پروتئینA از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 735

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_1248

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

پروتئینA یکی از ترکیبات دیواره سلولی بیشتر سویههای استافیلوکوکوس اورئوس میباشد که کووالانسی به پپتیدوگلیکان دیواره سلولی متصل است. ویژگی مهم این پروتئین قابلیت اتصال آن به ایمنوگلوبولینها بخصوص قطعهFCکلاسIgGگونههای مختلف حیوانات از جمله انسان،خرگوش،خوکچه هندی و .... می باشد.این ویژگی پروتئینAکاربردهای متعددی از قبیل جداسازی آنتیبادی های منوکلونال و پلیکلونال به کمک ستون کروماتوگرافی، آزمایش الیزا و سنجش های دیگر ایمنی دارد. هدف از این مطالعه کلون کردن ژن پروتئینAجهت مصارف بعدی می باشد روشها و نتایج: از کشت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط مایعLBسلولهای باکتری جدا شدند وDNAژنومی آنها استخراج وخالص سازی گردید. با استفاده از اطلاعات موجود در بانکهای ژنتیکی، برای تکثیر ژن کامل پروتئینAحاوی 5 دمین متصل شونده به آنتی بادیهاA-E و همچنین دمین هایX و Sپرایمر طراحی گردید. سپس با استفاده ازPCRو آنزیمDNA Pfuپلی مراز قطعه2Kbp ژن پروتئینA تکثیر و خالص سازی شد. همچنین اندازه و خلوص آن به کمک الکتروفورز ژل آگارز تایید شد. محصولPCRبا انجام واکنشDNAلیگاز و متعاقب آن ترانسفورم کردن سلولهایDH5αدر پلاسمیدpUC18کلون شد تا پلاسمیدpUC- PAحاصل گردد. درنهایت سلولهای حاوی پلاسمید نوترکیبpUC-PAانتخاب وDNAپلاسمید نوترکیب استخراج گردید. صحت کلونینگ به کمک واکنش هضم آنزیمی و توالی یابی تایید شد

نویسندگان

رباب نظرپور

گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین عبدل تهرانی

گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اعظم جباری

گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران