مطالعه تحلیلی زمان راه اندازی مبدل حرارتی ساده با صفحات موازی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 704

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-42_002

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در عملکرد مبد لهای حرارتی پی شبینی رفتار گذرایی است که این تجهیزات در طول روشن شدن، خاموش شدن و حالت غیر دائم از خود نشان م یدهند. رفتار گذرای مبدل حرارتی بر عملکرد سایر قسم تهای یک سیستمتأثیر می گذارد. بنابراین مطالعه مبدل های حرارتی در حالت گذرا به یافتن راهکارهای مناسب جهت کنترل سیستم ها کمک م یکند. در این تحقیق رفتار گذرای مبدل حرارتی تک راههبه صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این مبدل حرارتی تحت شار ثابت بوده و دمای کل سیال درون آن در لحظه یt=0در دمایT1 قرار دارد. بررسی های انجام شده نشان داد که به دلیل وجود نقاط منفرد در حل تحلیلی،پاس خهای به دست آمده از این روش از مقدار حقیقی خود فاصله دارند. همچنین بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش عدد گراتز زمان رسیدن به حالت پایا کاهش می یابد.لذا با توجه به حیطه کاربردی این نوع مبدل های حرارتی که نیازمند زمان راه اندازی پایین م یباشند، استفاده از این نوع مبدل های حرارتی در اعداد گراتز بالا مفید خواهد بود.

نویسندگان

سوده مظهرمنش

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا

محسن گودرزی

استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا