بررسی کارایی استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی میزان عمق آبشستگی اطراف آبشکنهای باز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PASAB05_038

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393

چکیده مقاله:

یکی از موثرترین روشهای تثبیت جدارههای رودخانه استفاده از آبشکن میباشد. آبشکنها سازههایی هستند که بهصورت عرضی از ساحل به سمت محور رودخانه ساخته میشوند. این سازهها به دو نوع عمده آبشکنهای بسته یا نفوذناپذیر و آبشکنهایباز یا نفوذپذیر تقسیم میشوند. بررسی منابع موجود نشان میدهد که در مورد آبشکنهای باز، ضوابط و معیارهای طراحی تدوین نشده و در اغلب مراجع تنها به ذکر کلیاتی راجع به معرفی این سازهها پرداخته شده است. لذا در مواردی علیرغم مزایای احداث این نوع آبشکنها در مقایسه با سایر روشهای ساماندهی رودخانه به علت فقدان ضوابط و دستورالعملهای طراحی وعدم اطمینان از عملکرد آنها ترجیح میدهد از به کارگیری آنها صرفنظر کرده و از سایر روشها استفاده نماید.با توجه به قابلیتها و مزایای شبکههای عصبی مصنوعیANN و سهولت استفاده از آن به عنوان یک ابزار کار، در این مقاله سعی شده است تا آبشستگی اطراف آبشکنهای باز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پیشبینی شود.به همین منظور ضمن مقایسه و بررسی نتایج شبکه با نتایج آزمایشگاهی، بهترین شرایط شبیهسازی پیشنهاد میشود تا بتوان آبشستگی اطراف آبشکنهای باز با درصد های مختلف باز شدگی را برای شرایطی غیر از شرایط آزمایش شده نیز محاسبه نمود

نویسندگان

زهره حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

زینب بادپا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

صادق حیدری

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور ایلام

مجید فضلی

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان