آنالیز شبه دینامیکی پایه ها تحت تاثیر نیروهای هیدرودینامیکی امواج

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,240

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

پایه سکوهای دریایی تحت تاثیر نیروهای یکنواخت و متغیر نسبت به زمان قرار دارند که غالبًا ناشی از باد، جریانهای دریایی و امواج هستند. مهمترین نیروی دینامیکی، حاصل از برخورد موج با پایه سکوی دریایی می باشد. با توجه به ارتفاع و طول امواج و ابعاد اعضا، سازه دریایی، نحوه محاسبه نیروهای حاصل از امواج بر اساس تئوریهای مختلف به روشهای گوناگونی ارائه شده است. در این مقاله سعی بر این است که اثر حاصل از امواج بر روی پایه ها بصورت تابعی از فرکانس ارتعاشی سازه ارائه گردد. بدین منظور با استفاده از روشهای تحلیلی، نیروی موج از دامنه زمانی به دامنه فرکانسی انتقال یافته و سپس مقادیر بیشینه نیروهای برش پایه متناظر با فرکانسهای ارتعاشی سازه ارائه شده است. تئوریهای مختلف با مقایسه طیف آنها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کارایی و سهولت استفاده از طیف پاسخ جهت برآورد نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج ارائه شده است

نویسندگان

رضا رهگذر

بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حامد صفاری

بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا قنادی

بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان