پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد با تأکید بر عوامل کالبدی- محیطی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 953

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JULR-1-1_007

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد تدوین گردیده است. روش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق، بااستفاده از 16 شاخص، عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری و به تبع آن نقشی که در بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر میبددارند، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، عامل ساماندهی فضایی- کالبدی به عنوان عامل اوهل با مقدار ویژه 726 / 7،عامل نهادی- تخصهصی به عنوان عامل دوم با مقدار ویژه 548 / 4، عامل کالبدی- محیطی به عنوان عامل سوم با مقدار ویژه 548 / 4 وعامل چهارم به عنوان عامل تبلیغاتی با مقدار ویژه 471 / 1 از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری و اقدامات بهسازی ونوسازی در باغشهر میبد می باشند. بر اساس نتایج حاصل از مدل سوآت، سایت جاذب ههای گردشگری بافت تاریخی شهر میبد دارای امتیاز82 بوده و از این رو اگرچه در زمره مناطق گردشگری با سطح عملکردی ملی قرار دارد، امها با تقویت شاخ صهای فوق م یتوان ارتقاءعملکرد بافت تاریخی را در کوتاه مدت انتظار داشت.

نویسندگان

محمدحسن ضیاء توانا

استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مریم بیرانوندزاده

پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

هدایت الله درویشی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنام هریزی روستایی، کارشناس معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهران، ایران