بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 852

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-5-5_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

ظهور فناوری های نوین ارتباطی و نقش روزافزون آنها در زندگی اجتماعی سبب شده است تا شکل های افراطی تر استفاده از این فناوری ها و پیامدهای ناخواسته آنها خطری برای حیات سالم اجتماعی تلقی گردند. در میان رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه ها و فصت های متوع جایگاه ویژه ای دارد. اما در کنار کارکردهای مفید و مثبت آن، استفاده افراطی از آن می تواند منجر به اختلال در عملکردهای فردی و اجتماعی گردد، و زمینه ایجاد وضعیتی که به آن اعتیار اینترنتی گفته می شود را فراهم کند. اعتیاد اینترنتی ممکناست در بین اقشار مختلف مشاهده شود، اما در میان جوانان شایع تر است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتیارد به اینترنت و سرمایه اجماعی در بین جوانان شهر همدان انجام شده است و از نظریه های سرمایه اجتماعی (کلمن،پاتنام، فوکویاما و بوردیو)، نظریه پردازان شبکه اجتماعی و تأثیرات متقابل دو متغیر سرمایه اجتماعی و اعتیاد به اینترنت که در سه دیدگاه عرضه شدند استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق جوانان شهر همدان بوده اند که با روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) و پرسشنامه محقق ساخته درباره سرمایه اجتماعی است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شده اند. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که میزان اعتیاد به اینترنت در میان پسرها (41/05) و در میان دخترها (36/41) است. همچنین یافته های به دست آمده مؤید عدم وجود رابطه معنی دار بین اعتیاد به اینترنت و سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این بین م تغیرهای سن، رشته تحصیلی و اعتیاد به اینترنت نیز رابطه معنی داری م شاهده نشد، اما بین اعتیاد به اینترنت و جنسیت این رابطه معنی دار بوده است.

نویسندگان

اکرم محمدی

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

اسدالله نقدی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

اکبر علیوردی نیا

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

محسن کیانی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه بوعلی سینا