اثر محافظه کاری حسابداری بر ارتباط بین وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی سهام

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 880

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_264

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی اثرمحافظه کار یحسابداری برارتباط بین وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1390 می پردازد دراین راستا برای اندازه گیری محافظه کاری ازمدل گیولی و هین 2000 وبرای اندازه گیری دارایی نقد نگهداری شده ازنسبت مجموع وجه نقد وسرمایه گذاری برارزش بازارسهام شرکت درابتدای سال و برای ارزیابی بازده غیرعادی ازتفاوت بین نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظارسهامداران بهرهگرفته شده است دراین پژوهش ازالگوی رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون و رتبه ای اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد باتوجه به نتایج تحقیق میتوان گفت محافظه کاری بررابطه بین دارایی های نقدنگهداری شده و بازده غیرعادی سهام دارای اثرتعدیل کننده است و این بدان معناست که با افزایش محافظه کار یسطح دارایی های نقد نگهداری شده کاهش و به دنبال آن بازده غیرعادی سهام افزایش می یابد

کلیدواژه ها:

محافظه کاری حسابداری ، دارایی های نقدنگهداری شده ، بازده غیرعادی سهام

نویسندگان

حسین فخاری

استادیارعضوهیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری گروه حسابداری دانشگاه مازندران ایران

کاوه آذین فر

عضوهیئت علمی دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ایران

مژگان حسین آبادی

کارشناس ارشدحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ایران