بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در واحدهای اداری دانشگاه آزاد اسلامی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_261

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

در سال های اخیر به رفتار شهروندی سازمانی به عنوان عاملی برای موفقیت و پیشرفت سازمانها توجه زیادی شده است. ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان سازمان ها می تواند یکی از دلایل اصلی بروز چنین رفتار هایی باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی هایجمعیت شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان واحدهای اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است. جامعه آماری این پژوهش1177 نفر از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 7 بعدی رفتار شهروندی سازمانی میهایلا ( 2012 ) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارspss مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن وf و tنشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و سن، جنسیت و سطح تحصیلات رابطه معنادی وجود دارد و بروز این رفتارها با وضعیت تاهل و نوع استخدام رابطه معناداری ندارد.

کلیدواژه ها:

رفتار شهروندی سازمانی ، ویژگی های جمعیت شناختی ، واحدهای اداری

نویسندگان

محمدرضا ذبیحی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

سمیه کوکبی سقی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد،ایران

ملیحه السادات هاشمی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

سهیلا خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران