بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,019

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_080

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

دراین تحقیق رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرارگرفت جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد تعداد 44 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1385تا1390 مورد بررسی قرارگرفته اند ازروش تجزیه وتحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید برای اندازه یگری کیفیت افشا ازامتیازهای سالیانه افشای شرکتی که برای شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران محاسبه گردیده استفاده شده است نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری وجود دارد

کلیدواژه ها:

کیفیت افشا ، قابلیت اتکا ، به موقع بودن ، هزینه حقوق صاحبان سهام

نویسندگان

محبوبه خداپناه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه حسابداری گلستان ایران

منصور گرکز

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول گروه حسابداری ایران

اکرام درزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گروه حسابداری تهران ایران

مسعود شاهوردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه حسابداری گلستان ایران