تعیین فاصلهداری بهینهی طاقهای بتنی و برآورد نشست در ایستگاههای مترومطالعهی موردی: ایستگاه هفت تیر خط 6 متروی تهران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 762

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-2_002

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1393

چکیده مقاله:

احداث خطوط مترو به عنوان یک نیاز اساسی شهرهای بزرگ و در حال توسعه مطرح است. از بین روشهایاحداث ایستگاههای زیرزمینی مترو، روش پیشنگهداری طاق بتنی، علاوه بر پایداری فضا، کاهشجابجاییهای سطحی را به همراه دارد. برای طراحی بهینهی طاقهای بتنی، پارامتر فاصلهداری که در حصولپایداری و مهار جابجاییهای سطحی تاثیرگذار است، عمدتاً با استفاده از مدلسازی عددی تعیین میشود.هدف از این مقاله، ارایهی روشی برای تعیین این پارامتر با استفاده از مدلسازی دوبعدی است. در این روشفاصلهداری بهینه با معیارهای ساکورایی و تنش مجاز آییننامهی بتن ایران تعیین و سپس نشست حاصل ازآن با دو روش عددی و تحلیلی تجربی برآورد میشود. معیار کرامر نیز برای محاسبهی مقادیر مجاز نشست -بکار برده میشود. به عنوان نمونه، سازهی نگهبان ایستگاه هفت تیر خط 6 متروی تهران، با این روش طراحی و فاصلهداری بهینه طاقهای3 متر محاسبه شده است. / 3 و 5 ،2/5 ، بتنی تونلهای رکتیفایر، جنوبی و بخشهای اول و دوم تونل شمالی ایستگاه، به ترتیب برابر 3

کلیدواژه ها:

ایستگاههای متروپیشنگهداری طاق بتنیفاصلهداری طاق بتنینشستسنجیتحلیل پایداریخط 6 متروی تهران

نویسندگان

حسین ریحانیان زواره

دانش آموخته کارشناس ارشد معدن

محمد فاروق حسینی

دانشیا ردانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

علیرضا طالبی نژاد

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی معدن