بررسی اثرات سمی جیوه برتکوین مگس سرکه (Drosophila melanogaster)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,409

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB01_072

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

مگس سرکه( Drosophila melanogaster) در جنبه های مختلف تحقیق از جمله علوم زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با آنکه جانوران غیر پستاندار از نظر فیلوژنیک فاصله بسیاری با انسان دارند اما از نظر ویژگی های فارماکولوژی و فیزیولوژیکی با انسان مشابه اند. در میان همه ی این جانوران مگس سرکه دارای بیشترین کاربرداست. در حال حاضر فلز جیوه و ترکیبات آن در بسیاری از صنایع داروسازی، وسایل پزشکی، وسایل الکتر کیی، آفت کشها و غیره بکار می رود. به دنبال آن در زنجیره های غذایی وارد می شود و در بدن ماهی هایی که بعدها به مصرف انسان می رسند، تجمع می یابد.جیوه فلزی فرار بوده و به سرعت در مجراهای تنفسی جذب می شود. در جهت شناخت اثرات سمی آن در تکوین به بررسی اثرات جیوه بر تکوین مگس سرکه بعنوان مدل تکوینی پرداخته شد. بدین روش که حشره وحشی بالغ در ظروف شیشه ای حاوی محیط کشت استاندارد و داخل انکوباتور با دمای 25 درجه سانتی گراد و در شرایط تاریکی مطلق نگهداری شد. تعداد 5 جفت مگس 3 روزه به هر یک از ظروف کشت حاوی غلظتهای متفاوت جیوه منتقل و پس از 8 ساعت خارج گردید. میزان تبدیل لارو به شفیره، میزان تبدیل شفیره به بالغ، زمان مورد نیاز برای تکوین حشره،میزان تفریخ تخمها در نسل دوم در محیط بدون جیوه و بررسی تغییرات مورفومتریک در دوره تکوین شامل اندازه گیری طول و عرض تخم ها در دو نسل، طول و عرض لارو، شفیره و طول ناحیه سینه در بالغین مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل های آماری Anova ومقایسه میانگین ها با آزمون های مربوطه انجام شده و با کمک نرم افزار Excel نمودارهای لازم رسم گردید.نتایج نشان داد که جیوه طول دوره تکوین را افزایش می دهد. میزان تبدیل لارو به شفیره و میزان تبدیل شفیره به بالغ و همچنین میزان تفریخ تخمها در نسل دوم، طول و عرض لارو، شفیره و طول ناحیه سینه در بالغین به طور چشم گیری کاهش یافت. ولی بر اندازه تخم ها بی تاثیر بود.

کلیدواژه ها:

مگس سرکه- طول دوره تکوین- جیوه- تغییرات مورفومتریک

نویسندگان

حمیده آبنوس

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

ناصر مهدوی شهری

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

مسعود فریدونی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

فرهنگ حداد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی