آسیب شناسی منابع انسانی دانشگاه پیام نور استان کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی - 1392

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 978

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_1498

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

دانشگاهها به منظور تحقق اهداف خویش نیازمند توسعه منابع انسانی هستند. نخستین اقدام در این زمینه آگاهی از وضعیت موجود نیروها از طریق فرایند آسیب شناسی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد زمینه ای، رفتاری و ساختاری آسیب منابع انسانی با استفاده از مدل سه شاخگی در دانشگاه پیام نوراستان کرمان است. روش پژو هش پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان ستادی مراکز و واحدهای دانشگاه مذکور تشکیل داده اند. یافته ها نشان می دهد عوامل زمینه ای (با میانگین 2/44) بیش ترین تأثیر و عوامل رفتاری (با میانگین 2/92) کمترین تأثیر را در آسیب های منابع انسانی دانشگاه پیام نور استان کرمان داشته اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم مصباحی

استادیار، دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور استان کرمان گروه علوم انسانی

سیده حبیبه سعید

دانشجو، کارشناسی حسابداری

سید محمد امین فقیه

دانشجو، کارشناسی مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور مرکز کرمان