اثرات فرهنگ سازمانی بر اقدامات مدیریت تغییر در گمرک جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 908

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_1123

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این پژوهش شناسایی ابعاد و شاخص های موثر بر فرهنگ سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر اقدامات مدیریت تغییر به ویژه طرح نظام گمرکی یکپارچه نوین (نگین) در این سازمان است. بدین منظور از مدل دنیسون که مدلی نسبتا جدید و کامل است استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد اصلی رسالت، سازگاری (ثبات و یکپارچگی)، درگیر شدن در کار و انطباق پذیری است که هر یک از این ابعاد دارای سه شاخص است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی مربوط به پرسشنامه با آلفای کرونباخ 92 % بدست آمد و جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 115 نفر تعیین شد. تحلیل های حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهند که بعد انطباق پذیری بیشترین امتیاز و ابعاد رسالت و سازگاری کمترین امتیاز را به دست آوردند، لیکن در مجموع گمرک جمهوری اسلامی ایران از فرهنگ سازمانی نسبتا ضعیفی برخوردار است، بنابراین اقدامات مدیریت تغییر در این سازمان با چالش جدی روبروست.

نویسندگان

محمود اسعدی

دانشجوی دکترا مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

ایرج سلطانی

استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات واحد اصفهان