اثر سطوح مختلف بذر گیاه خارمریم بر وضعیت ظاهری و میزان تلفات جوجه های گوشتی آلوده شده با آفلاتوکسین B1(LD50,35Day)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 629

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEJVAD-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1393

چکیده مقاله:

آفلاتوکسین B1 یکی از مهم ترین سم های قارچی است که غذا و علوفه را آلوده می کند. این آزمایش جهت مطالعه توانایی گیاه خار مریم (Silybum mariamum) در کاهش اثرات سوء آفلاتوکسین B1 بر روی وضعیت ظاهری و میزان تلفات جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این تحقیق از 216 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در سه تیمار A (دارای هر کدام از سطوح صفر، 125، 250 و 500 ppb آفلاتوکسین B1، به تنهایی)، B (دارای هر کدام از سطوح صفر، 125، 250 و 500 ppb آفلاتوکسین B1 به همراه 0/5 درصد بذر گیاه خار مریم) و تیمار C (دارای هر کدام از سطوح صفر، 125، 250 و 500 ppb آفلاتوکسین B1 به همراه 1/0 درصد بذر گیاه خار مریم) استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی از یک تا 35 روزگی دراختیار جوجه ها قرار گرفتند. در پایان دوره وضعیت ظاهری و میزان تلفات جوجه های گوشتی موجود در تیمارهای آزمایشی پردازش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دز وابسته به سم آفلاتوکسینB1 (LD50)، در تیمار C به بیشترین (8001/13) و در تیمار A به کمترین مقدار خود (2417/95) رسیده است. همچنین مقادیر LD50 مربوط به تیمار B و C بیشتر از تیمار A بود و این میزان در تیمار C در مقایسه با تیمار B افزایش یافت. به طور کلی، سیلی مارین فیتوزوم های موجود در بذر گیاه خار مریم مانع از تلفات، رفتار عصبی و تهاجمی ناشی از مصرف سطوح مختلف آفلاتوکسین می گردد.

نویسندگان

امید فانی مکی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

نظر افضلی

دانشیار تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند