جایگاه سامانه اطلاعات جغرافیایی در فرآیندطراحی معماری منظر در ایران در مقایسه با کاربردهای جهانی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 915

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAU01_1671

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393

چکیده مقاله:

بطور کلی سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت وتجزیه وتحلیل اطلاعات مکانی است و قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی )مکانی( را دارد. به کمک GIS و با جمعآوری وتلفیق اطلاعات پایگاه دادههای موجود، اطلاعات لازم برای تهیه نقشههای طراحی فراهم میشود . بر اساس مطالعات موجود، معماران منظر جزء اولین متخصصانی هستند که علاوه بر زمینهسازیپیدایش این سامانه، خود کاربرد GIS را در برنامههایشان قرار دادهاند. در این مقاله، مسئله اصلی، شناخت جایگاه سامانه اطلاعات جغرافیایی در فرآیند طراحی معماری منظر در ایران درمقایسه با کاربردهای جهانی است. همچنین تلاش میشود تا زمینهبهرهبرداری صحیح از قابلیتهای GIS برای توسعه فعالیتهای معماری منظر، با توجه به اهداف کنونی و آتی معماری منظر در ایران فراهم گردد. لذا روش کار بر اساس بررسی دیدگاههای مربوط بهکاربردهای GIS در فرآیند طراحی معماری منظر و همچنین مقایسه این دیدگاهها است. اطلاعات لازم نیز با توجه به مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی تهیه شده است. همچنین به کمک بررسی آرای برخی متخصصان معماری منظر و نیز تعدادی از آثار این رشته، نمودارهایی تدوین شده است. ماحصل این پژوهش، مقایسه آرایموجود و دیدگاهها و شناسایی نقاط ناشناخته کاربردهای GIS در پروژههای معماری منظر ایران است. بیشترین کاربرد GIS در فرآیند طراحی معماری منظر در ایران، به مراحل آسیب شناسی و شناختمسئله و همچنین در مرحله گردآوری داده به شناخت محدودیتها و امکانات سایت، محدود میشود. از طرفی از بررسی نمودارها این نتیجه حاصل میشود که در ایران دادههای GIS ای در اغلب مواردفاکتورهای اجتماعی و بشری )که نقش مهمی در حس انسان از مکان دارد(، را حذف میکنند. لذا میتوان انسان و فاکتورهای اجتماعی که بر حس او از مکان، ادراک او از مکان و ترجیح بصری او ومکانسازی، تاثیرگذار باشد، را در GIS )به عنوان سامانهای قدرتمند در معماری منظر( پررنگ کرد.

کلیدواژه ها:

معماری منظر ، فرآیند انجام پروژه معماری منظر ، طراحی منظر ، سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

هدی جلایری

کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

سیدحسن تقوایی

استادیار و مدیر گروه معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران